Veg

Kommunen har ansvar for vedlikehold av kommunale veier, generelle henvendeler til kommunen på e-post drift@sauherad.kommune.no eller til kommunens servicetorg.

Vintervedlikehold

Det kommunale vegnettet i Sauherad er nesten 72 km, fordelt på 5 brøyteroder. Det meste av arbeidet med vegvedlikehold som brøyting, strøing, fresing mv. er satt bort til underleverandører.

Brøyting/strøing

Veger skal brøytes når det har kommet 5-10 cm snø. Vi bruker mellom 8 og 10 timer på å brøyte hver enkelt rode. Som hovedregel skal alle veger være ferdig brøytet til kl. 07:00, men dette kan variere avhengig av værforhold. Hovedveger, busstraséer og skoleveger prioriteres. Veger og plasser strøs ved behov.

Innkjørsel

Vi brøyter ikke private avkjøringer. Dette betyr at innbyggerne kan forvente at det blir liggende brøytekanter i avkjørslene. Det kan også forventes at det ved fresing vil falle snø inn i hagene. Har du f.eks. plantet trær/busker, eller har eiendeler i nærheten av vegen, er det derfor viktig at du passer på.

Hva vi forventer av deg

For at brøytemannskapene skal få gjort arbeidet sitt oppfordrer vi deg til å:

  • ikke parkere på vegarealet
  • sørge for at busker og trær som henger ut i vegbanen klippes eller fjernes
  • ikke legge snø fra egen eiendom ut i vegen, i veggrøfta, eller på annen eiendom uten avtale
  • rydde egen avkjørsel for snø
  • være forberedt på føreforholdene enten du går, sykler eller kjører

Sauherad kommune er ansvarlig vegmyndighet for de kommunale vegene, mens Statens vegvesen er ansvarlig for fylkes- og riksveger.

Se rodekartene nedenfor som gir en oversikt over hvilke veger som kommunen har ansvar for at brøytes/strøs. For øvrig vises det til vegkart som også viser hvilke som er private og hvilke som er fylkes- og riksveier.

Oversikt over roder


Spørsmål vedrørende brøyting og strøing

  • Torjus Vaalanes: 409 13 176
  • Vakttelefon: 95 23 76 11

 

Kontaktperson

Martin Kaalstad
Avdelingsleder Vann / Avløp / Renovasjon / Vei
E-post
Mobil 900 20 594
Torjus Vaalanes
Formann - Driftsoperatør Vei / Vann / Avløp
E-post
Mobil 409 13 175

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt