Søk om utslippstillatelse avløpsvann

Søknad om andre typer utslipp (som ikke kobles til kommunalt avløpsnett) etter forurensningslova.

Skal sikre at utslipp av sanitært avløpsvann ikke medfører økt belastning av forurensing på omkringliggende områder, samt redusere eksisterende forurensning, slik at denne ikke fører til helseskader, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

Ved etablering av nye utslipp eller vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann må det innhentes en utslippstillatelse. Søknad om deling av eiendom, oppføring av bygning med innlagt vann eller innlegging av vann i eksisterende bygning utløser krav om utslippstillatelse. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg eller lignende som gjennom rør eller ledning er ført innendørs. Søknadsplikten gjelder uansett avløpsløsning. Dersom avløpet skal gå til offentlig avløpsnett, må det isteden søkes om ”Tilknytning til kommunalt ledningsnett – bolig”. Installering av vannklosett, dusj, bad, våtrom og lignende vil normalt innebære en vesentlig økning av eksisterende utslipp og dermed søknadsplikt. Bruksendring fra fritidsbolig til bolig vil også kunne utløse søknadsplikt.

Hvordan få tjenesten?

Ved å sende ”Søknad om utslippstillatelse” til kommunen, etter at uttalelsesfristen fra berørte naboer er utløpt (minst 4 uker), sammen med kvittering for nabovarsel (gjenpart av nabovarsel) og med eventuelle uttalelser fra naboer.

Betingelser for å få tjenesten

Søknaden er fullstendig utfylt. Søknaden anses som fullstendig utfylt når følgende vedlegg er med:

1. Situasjonsplan i målestokk 1:1000 og 1:5000 med avløpsanlegget med rør og utslippsstedet inntegnet, samt interesser som antas å bli berørt av etableringen, herunder interesser knyttet til drikkevannsforsyning (vanninntak og brønner), rekreasjon (badeplass eller næringsvirksomhet).
2. Beskrivelse av utslippsstedet (innsjø, elv, bekk, i grunnen etc.).
3. Utslippets størrelse og type (antall personer, gråvann, svartvann).
4. Dokumentasjon på hvordan utslipp skal etableres og drives (underskrevet serviceavtale).
5. Om utslippet skal etableres og drives i samsvar med kravene i forurensingsforskriften § 12-7 til § 12-13, eller om det søkes om å fravike disse kravene.

 

Kontaktperson

Hans Petter Framnes
Ingeniør Byggesak
E-post
Mobil 915 59 062

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt