Påkobling til kommunalt vann- og / eller avløpsnett

Tilkobling til kommunalt vann- og avløpsnett skal utføres av godkjent rørlegger. Firmaet skal stå ansvarlig for hele utførelsen av tilkoblingen. Personer som utfører tilkoblingen skal ha SADK eller ADK1-sertifikat.

Sammen med søknadskjemaet skal det lages skisse med ønsket ledningstrase, ønsket tilkoblingspunkt på kommunal ledning samt plassering av stoppekran som skal følge søknaden. Der det er krav om beskyttelse mot tilbakeslagsfare i hovedledning skal dette dokumenteres.  SADK eller ADK1-sertifikat/bevis skal følge søknaden.

Før tilkobling kan utføres, skal tilkoblingspunkt på kommunal ledning godkjennes av kommunen.

Den endelig utførte ledningstrase fra tilkoblingspunkt og til ønsket privat tilkoblingspunkt skal koordinatfestes med GPS. Koordinatene for traseen overleveres til kommunen sammen med ferdigmelding før det gis tillatelse til å sette på vanntrykk.

Det skal monteres stoppekran i tomtegrense. Oppmåling av endelig plassering av stoppekran skal utføres og koordinater oversendes til kommunen før det settes på vanntrykk.

Dersom ikke kommunen mottar koordinater vil det bli engasjert ekstern leverandør av tjenesten som faktureres ansvarlig rørleggerfirma.

Eiendommer/boliger som benyttes til næringsvirksomhet, offentlig virksomhet, boliger/eiendommer med flere enn én boenhet eller kombinasjon av næring/boformål skal installere vannmåler å betale etter faktisk (målt) forbruk. Jf. forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Sauherad kommune


Informasjon om skjemaer

Elektroniske skjemaer fylles ut digitalt, og skrives ut på papir eller lagres som PDF og sendes inn. For utskrift til PDF, skriv ut, velg skriver: print til PDF

 

Kontaktperson

Martin Kaalstad
Avdelingsleder Vann / Avløp / Renovasjon / Vei
E-post
Mobil 900 20 594

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt