Adresse

Det er kommunen som tildeler eller endrer private eller offentlige vegadresser, og tildeler husnummer. Adresser skal tildeles så snart det er behov for adressa eller seinest sammen med igangsettingstillatelsen for tiltaket.

Alle bygninger som brukes til boligformål, fritidsformål, næringsvirksomhet, offentlig virksomhet eller annen virksomhet som tjener et større publikum (idrettsanlegg, parkeringsanlegg, parker osv), tildeles adresse av kommunen. Det står i Matrikkelforskriften § 50.
 
Det er viktig at adressene er logiske og at de benyttes - blant annet for at utrykningskjøretøy skal finne raskt fram.

Omlegging av veier og fortetting av boliger i eksisterende boligområder kan utløse behov for omadressering. Kommunen gjør da vedtak om endringer med 3 ukers klagefrist .
 
Har du ikke fått tildelt adresse eller ønsker endret adresse, vennligst ta kontakt med oppmålingsavdelingen i kommunen.


Vegnavn

Alt som har med gate-, område-, steds- og vegnavn er en omfattende prosess. Navn som er ment å være varige. Alle kommunens adresseverdige bygg og eiendommer, dvs. hytter, boliger, næringsbygg og andre samfunnsmessig viktige bygg og eiendommer, skal ha adresse. 

Sauherad kommune er i ferd med å tildele adressenavn for alle områder i kommunen.

Sauherad kommune har vedtaksmyndighet for enkelte stedsnavn både på skrivemåte og hva navnet skal være. For andre stedsnavn av mer overordnet karakter er det Kartverket som er vedtaksmyndighet.


Adressetildeling

Før kommunen tildeler eller endrer vegadresse, skal kommunen informere registrert eier og evt. registrert fester. Vedkommende og andre som avgjørelsen får virkning for, skal få mulighet til å uttale seg. Kommunen kan kreve at uttalelse skal være grunngitt og undertegnet.

I hovedsak blir adressene i Sauherad kommune tildelt etter avstandsprinsippet, dette er vanlig i spredtbygde strøk. Avstandsprinsippet bygger på tildeling av nytt adressenummer for hvert 10. meter. På denne måten vil man lett kunne finne frem til riktig adresse ved å bruke tripptelleren i bilen. F.eks. en bolig med adressen Nordagutuvegen 123 ligger 1230 meter fra vegens start.

I mer tettbygde strøk er det vanlig å bruke kantprisnippet hvor adressene tildeles fortløpende. Det tildeles oddetall på høyre side sett fra vegens startpunkt og partall på venstre side.

Eier, fester og andre som vedtaket har følger for, kan klage på tildeling av husnummer og hvilke gate/veg eiendommen er adressert til. Klagefristen er da tre uker fra du mottok vedtaket. Det er ikke klagerett på valg av gate/vegnavn.

Klage sendes skriftlig til Oppmålingsmyndigheten i Sauherad kommune. Dersom klagen medfører at oppmålingsmyndigheten ikke omgjør sitt vedtak, sendes klagen videre til Fylkesmannen for avgjørelse.

Les mer om rett til å klage over adressetildeling/adressering her. (PDF, 13 kB)

 


Postkasseskilt - Husnummerskilt

Det er eiers/festers/tiltakshavers ansvar å kjøpe og merke bygning/eiendom med adressenummer. Skiltet skal plasseres synlig fra hovedvei og/eller atkomstvei. 

Husk at skiltet er der for at utrykningspersonell, drosjesjåfører, postbud og besøkende skal finne fram fort og enkelt.

I utgangspunktet er det hus-/hytteeierne sjøl som må koste nummerskilt ved veg, men der det er 4 eller flere hytte- eller husstander langs samme avstikkerveg, dekker kommunen oppsetting av skiltstolpe og nummerskilt. Forutsetningen er at avstikkervegen tar av fra offentlig veg.


Bolignummer - Adressemerkelapper

Alle boliger har i tillegg til en adresse også et bolignummer. Alle eneboliger med èn boenhet har bolignummer H0101. Disse får ikke adressemerkelapper til å sette på døra.

Om huset du bor i har flere leiligheter som deler samme adresse i samme inngang, skal hver enhet ha bolignummer som sier noe om hvor i bygget leiligheten befinner seg. Disse skal altså ha et adressemerke/klistrelapp som skal plasseres på døra, og skal være synlige når døra er lukket.

Sauherad kommune kan bestille slike adressemerkelapper.


Hva koster det å få adresse?

Det koster ingenting å få tildelt adresse.

Kontaktperson

Bård T. Rønningen
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 902 82 162

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen