Utarbeidelse av privat reguleringsplan

 

Forslagsstiller er ansvarlig for å sende inn nødvendig dokumentasjon etter krav til innhold og uforming av plandokumenter fra kommunen, herunder plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Planen kan ikke fremmes politisk før disse kravene er oppfylt. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige, jf. pbl. § 12-3. Kommunen tar gebyr for å behandle private reguleringsplaner i tråd med gjeldende gebyrregulativ.

Private reguleringsplaner skal følge Grenlandsstandarden.

Digitalt kartgrunnlag skaffes fra Infoland.no.
 

Planprosess for reguleringsplan
 

 Klikk for stort bilde

 

 

 

Trinnene i planprosessen

Her vises en enkel oversikt over de viktigste stegene i en planprosess, og hvilket materiale som skal leveres.


Første uformelle kontakt

•    Ingen krav til levering av materiale. Tidspunkt for oppstartsmøte avtales.


Oppstartsmøte/forhåndskonferanse

•    Ferdig utfylt dokument som beskriver tiltaket med:
- hovedintensjonen med planforslaget
- kartskisse med forslag til planavgrensning
- skisser/illustrasjoner av tiltaket (dersom det foreligger)
- hvem er grunneier, forslagstiller og plankonsulent
sendes til kommunen innen 5 virkedager før møtedato
•    Etter møtet skriver kommunen møtereferat som signeres av tiltakshaver og kommune


Oppstartsmelding

•    Forslagsstiller sender inn planavgrensing (sosi-format og pdf-format) og annonsetekst/brevtekst (word-format) til kommunen
•    Forslagsstiller skal varsle planarbeidet med brev til grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte, samt Sauherad kommune med liste over høringsinstanser
•    Forslaget kunngjøres i aktuelle aviser, og sendes kommunen for annonsering på kommunens hjemmeside, med orientering om dagens- og fremtidig planstatus og formål


Innsending av planforslag - 1. gangs behandling

•    Plankart (pdf-format og sosi-format) i egnet målestokk
•    Bestemmelser (word-format)
•    Planbeskrivelse med illustrasjoner, ROS-analyse og nødvendige utredninger (word og pdf)
•    Skriftlige kommentarer/innspill til oppstartsmeldingen


Offentlig ettersyn/høring

•    Justerte dokumenter som følge av kommuneplanutvalgets vedtak ved 1. gangsbehandling


2. gangs behandling

Før 2. gangs behandling må det etter avtale med planavdelingen leveres følgende:

•    Eventuelle endringer av planmaterialet etter høringsperioden


Før annonsering av vedtatt plan

Før kommunen annonserer den vedtatte planen må forslagsstiller sende inn:

•    Vedtatt plankart med vedtaksdato (pdf/sosi-format). Er plankartet vedtatt av kommunestyret med endringer, må det leveres revidert plankart (pdf/sosi-format)
•    Vedtatte bestemmelser med vedtaksdato (pdf og word-format)


Plandokumentenes form og innhold

Plankartet skal konstrueres i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledere. Veilederne er basert på SOSI-standarden, og det er et krav at digitale plankart leveres etter nevnte standarder. Planen kan ikke fremmes politisk før kravet er oppfylt.

Bestemmelsene formuleres på en entydig og etterprøvbar måte. Unødvendig å sette krav som er sikret av annet lovverk.

Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Visse planer krever en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn. Krav om konsekvensutredning blir gjennomgått på oppstartsmøtet.

Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) skal gjennomføres for hver plan etter mal for Risiko- og sårbarhetsanalyse. Medfører planen risiko for uønskede hendelser må det i planforslaget defineres tiltak som reduserer risikoen.


Mindre endringer

I henhold til loven kan det gjennomføres mindre endringer av vedtatte reguleringsplaner. Her finner du mal til planbeskrivelse.  Planbeskrivelsen skal vise gjeldende situasjon, beskrivelse av endringen, og situasjon etter endring. Forslagsstiller er ansvarlig for varsling av berørte parter. Anmodning om behandling av endring sendes kommunen med følgende dokumenter:

•    Ferdig utfylt planbeskrivelse (word og pdf)
•    Innkomne merknader til varselet
•    Plankart (pdf og sosi)
•    Eventuelle endringer i bestemmelser (word)
•    Liste over varslede parter


Nyttige eksterne/interne lenker:

•    Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl.)
•    Miljøkommune.no
•    Planlegging.no
•    Kortveileder - planlegging
 

Kontaktperson

Øyvind Dahle
Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver
E-post
Mobil 915 25 129

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen