Utarbeidelse av privat reguleringsplan

 

Forslagsstiller er ansvarlig for å sende inn nødvendig dokumentasjon etter krav til innhold og utforming av plandokumenter fra kommunen, herunder plankart, bestemmelser og planbeskrivelse. Planen kan ikke fremmes politisk før disse kravene er oppfylt. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige, jf. pbl. § 12-3. Kommunen tar gebyr for å behandle private reguleringsplaner i tråd med gjeldende gebyrregulativ.

 

Planprosess for reguleringsplan
 

 Klikk for stort bilde

 

 

 

Trinnene i planprosessen

Planprosessen starter med at forslagsstiller sender et planinitiativ til kommunen sammen med bestilling av et oppstartsmøte (forhåndskonferanse) jf forskrift om private forslag til detaljreguleringsplaner §1, se mal for planinitiativ (PDF, 30 kB) (wordversjon (DOCX, 19 kB)). I oppstartsmøtet avklares føringer og rammer for planarbeidet. Fagkyndig konsulent som skal utarbeide planen må delta i oppstartsmøtet.

Berørte parter og regionale myndigheter skal varsles skriftlig ved oppstart av et planarbeid, og oppstart av planarbeidet skal annonseres. Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte skal følge varsel om oppstart. 

Digitalt kart (sosi) til bruk i planarbeidet skaffes fra Infoland.no. Kartutsnitt av kommuneplan, reguleringsplan eller situasjonskart i form av pdf-fil kan skrives ut fra webkartet.

Innsending av planforslag:

 

Nyttige lenker:

•    Lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl.)
•    Miljøkommune.no
•    Planlegging.no
•    Kortveileder - planlegging
 

Kontaktperson

Øyvind Dahle
Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver
E-post
Mobil 915 25 129

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen