Detaljreguleringsplan for Timdalkvartalet - melding om vedtak

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møtet 20.09.2018 vedtatt Detaljreguleringsplan for Timdalskvartalet på Gvarv, planID 09312013.

Formålet med planen er å legge til rette for høy arealutnyttelse i Timdalkvartalet med en helhetlig utbygging av sentrumsleiligheter med lokaler for kontor, handel eller tjenesteyting i 1. etasje. Planen legger opp til «urban» organisering av arealet med bebyggelse ut mot gateløpene og skjermede felles utearealer innenfor bebyggelsen. Det legges opp til garasjekjeller for håndtering av parkeringsbehov for beboerne i de to vestligste byggene 2 med adkomst fra Gamlegata.

 

Relevante plandokumenter:
Plankart (PDF, 398 kB)
Planbestemmelser (PDF, 90 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 6 MB)
Kommunestyresak (PDF, 685 kB)

 

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, kfr. forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen. Eventuell klage må være skriftlig og sendes Sauherad kommune innen 30.01.2019.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Sauherad kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.