Detaljregulering for Store Damtjønn hytteområde, del av 27/1 og 5 m.fl. – offentlig ettersyn


Klikk for stort bilde


I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Utvalg for næring, plan og teknikk i møte den 17.06.2019 at Detaljreguleringsplan for Store Damtjønn hytteområde planid 04022018 legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Planområdet ligger i skogsområdet vest for Eiangen (og øst for Holtsås) på eiendommene bnr 27 bnr 1 og 5, samt en mindre del på gnr 27 bnr 14.

Formålet med planen er å legge til rette for bygging av 93 hytter med tilhørende infrastruktur. Det legges opp til høy sanitær standard for de fleste hyttene med kjøreveg, men også for at noen hytter kan ha lavere standard. Adkomst til området er fra Holtsås via Sæterdalsvegen og Stutebuvegen. Det er utarbeidet forslag til vann- og avløpsplan for området.

Reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanens arealdel og utløser ikke krav om konsekvensutredning. Det er utført kartlegging av naturmangfold i tråd med krav i kommuneplanens arealdel.

Plandokumenter
Plankart (PDF, 7 MB)
Planbestemmelser (PDF, 93 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 4 MB)
UNPT-sak 1.gangs behandling (PDF, 555 kB)

Dokumenter som er relevante for saken
Naturmangfoldkartlegging - Faun as (PDF, 2 MB)
Naturmangfoldkartlegging - Asplan Viak (PDF, 5 MB)
Avgrensing mjuktjafs-lokalitet (PNG, 978 kB)
Beskrivelse avgrensing mjuktjafslokalitet (PDF, 78 kB)
VA-plan tekst (PDF, 2 MB)
VA-plan kart (PDF, 2 MB)


Plandokumentene kan også leses på kommunehuset på Akkerhaugen og på Teknisk enhet i Bø (Bekkevoll, Gullbringvegen 20).

Eventuelle merknader sendes til postmottak@sauherad.kommune.no eller per brev til Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen innen 29. august 2019.

Spørsmål kan rettes til Sauherad kommune, saksbehandler Øyvind D. Dahle på tlf. 91525129 eller oyvind.dahle@sauherad.kommune.no