Detaljregulering for nye Sauherad barne- og ungdomsskole planid 09342017 - melding om vedtak

Avgrensning planområdet - Klikk for stort bildeI medhold av plan og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møtet 28.03.2019 vedtatt Detaljreguleringsplan for nye Sauherad barne- og ungdomsskole, planID 09342017. Klagefrist er 8. august 2019. 

Formålet med planen er å legge til rette for ny barne- og ungdomsskole med kulturskole for 1-10 trinn og flerbrukshall/idrettshall med tilhørende infrastruktur.  Planforslaget legger også til rette for at etablert idrettsanlegg kan videreføres og videreutvikles. Det er i planarbeidet lagt vekt på å legge til rette for gode og trygge uteområder. Det har i den sammenheng vært vesentlig å lage en plan som separerer aktivitetsområder fra trafikkområder. Det legges også til rette for effektiv og trygg adkomst inn og ut av skoleområdet for gående og syklende.

Dokumenter knyttet til planforslaget:

Plankart (PDF, 500 kB)
Planbestemmelser (PDF, 84 kB)
Planbeskrivelse med ROS (PDF, 2 MB)
KS-sak (PDF, 466 kB)
Landskapsplan (PDF, 2 MB)
Notat landskapsplan (PDF, 942 kB)
Foreløpige skisser (PDF, 8 MB)
Perspektivskisser (PDF, 794 kB)
Støyberegning (PDF, 132 kB)
Støyberegning vedlegg 3 (PDF, 252 kB)

Plandokumentene kan også leses på kommunehuset på Akkerhaugen og på Teknisk enhet i Bø (Bekkevoll, Gullbringvegen 20).

Eventuelle merknader sendes til postmottak@sauherad.kommune.no eller per brev til Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen innen 8. august 2019. Spørsmål kan rettes til Sauherad kommune, saksbehandler Øyvind D. Dahle på tlf. 91525129 eller oyvind.dahle@sauherad.kommune.no