Detaljregulering for Nordagutuvegen boligområde Gnr/Bnr 17/23, 24, 96 –99 – melding om vedtatt plan

Klikk for stort bilde I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møtet 29.08.2019 vedtatt Detaljreguleringsplan for Nordagutuvegen boligområde, planID 05172018.
Klage
frist er 7. desember 2019.

Planområdet ligger mellom dagligvarebutikken i Nordagutu sentrum og eksisterende boligbebyggelse i nord og vest for fylkesvegen. Planen legger til rette for leilighetsbygg med til sammen 12 leiligheter i to etasjer fordelt på tre leilighetsbygg. Adkomst til boliger og parkeringsareal skal skje via eksisterende avkjøring fra fylkesveg til dagligvarebutikken på Nordagutu.

Plandokumenter knyttet til planforslaget:

Plankart (PDF, 685 kB)
Planbestemmelser (PDF, 164 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 937 kB)
Illustrasjonsplan (PDF, 365 kB)
Saksdokument 2.gangs behandling (PDF, 571 kB)
Geoteknisk rapport (PDF, 8 MB)

Plandokumentene kan også leses på kommunehuset på Akkerhaugen og på Teknisk enhet Bø kommune/Sauherad kommune i Bø (Bekkevoll, Gullbringvegen 20).

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, kfr. forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen. Eventuell klage må være skriftlig og sendes Sauherad kommune innen 07.12.2019. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Sauherad kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.