Kommuneplanens arealdel 2017-2028 - melding om vedtak

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 16.02.2017 Kommuneplanens arealdel 2017 – 2028 for Sauherad kommune.

 
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Juridisk bindende plankart utgjør sammen med planbestemmelsene de juridisk bindende dokumentene av arealdelen. Sammen med planbeskrivelsen viser disse hovedtrekkene i den framtidige arealdisponeringen og setter rammer for nye reguleringsplaner og behandling av søknad om tiltak. Dokumentene skal gi forutsigbarhet for innbyggere, grunneiere og utbyggere.

Jfr. plan- og bygningslovens § 11-15 kan ikke kommunestyrets vedtak påklages.


Plandokumenter

Plankart (PDF, 6 MB)
Planbestemmelser (PDF, 179 kB)
Planbeskrivelse m/konsekvensutredninger (PDF, 3 MB)
Konsekvensutredning spredt bryggebygging (PDF, 750 kB)
Konsekvensutredning spredt næringsbebyggelse (PDF, 2 MB)


Temakart

Fareområder (PDF, 5 MB) (juridisk bindende)
Viktige naturområder (PDF, 4 MB)
Viktige friluftsområder og sti- og løypenett (PDF, 5 MB)
 

Behandlinger av planen

FS-sak 55/15: 1.gangs behandling (PDF, 110 kB)
FS-sak 25/16: 1.gangs behandling (PDF, 110 kB) (ny behandling)
FS-sak 33/16: 1.gangs behandling (PDF, 26 kB) - utsatt behandling av enkelt tema
FS-sak 120/16: 2.gangs behandling (PDF, 130 kB)  
Resyme innspill m/kommentarer (PDF, 246 kB)
KS-sak 3/17: Endelig vedtak (PDF, 55 kB)


Planprogram

Planprogram


Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler: Øyvind D. Dahle

 


 

 

 

Kontaktperson

Øyvind Dahle
Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver
E-post
Mobil 915 25 129