Kommuneplanens arealdel 2017-2028

Gjeldende arealdel av kommuneplan for Sauherad 2017-2028 ble vedtatt 16.02.2017. Arbeid med ny arealdel for Midt-Telemark kommune 2021-2033 har nå starta opp, se egen artikkel.

Juridisk bindende plankart utgjør sammen med planbestemmelsene de juridisk bindende dokumentene av arealdelen. Sammen med planbeskrivelsen viser disse hovedtrekkene i den framtidige arealdisponeringen og setter rammer for nye reguleringsplaner og behandling av søknad om tiltak. Dokumentene skal gi forutsigbarhet for innbyggere, grunneiere og utbyggere.

Plandokumenter i gjeldende arealdel av kommuneplan for Sauherad:

Plankart (PDF, 6 MB)
Planbestemmelser (PDF, 179 kB)
Planbeskrivelse m/konsekvensutredninger (PDF, 3 MB)
Konsekvensutredning spredt bryggebygging (PDF, 750 kB)
Konsekvensutredning spredt næringsbebyggelse (PDF, 2 MB)


Temakart

Fareområder (PDF, 5 MB) (juridisk bindende)
Viktige naturområder (PDF, 4 MB)
Viktige friluftsområder og sti- og løypenett (PDF, 5 MB)

 


 

 

 

Kontaktperson

Kristin Karlbom Dahle
Kommuneplanlegger Midt-Telemark kommune
E-post
Mobil 9150270229