Kontakt økonomi og personal

Økonomi og personal
 
Navn / Kontaktinfo Hvem svarer på hva

Selma Sudbø
Enhetsleder
35 95 70 25
976 19 196
Send e-post

 

ØKONOMI
 
Primæroppgaver:
 • Budsjett/Budsjettoppfølging
 • Kostra - rapportering og kontoplanspørsmål
 • Innkjøp/eHandel
 • Personalansvar øk/pers-avd
 • Tilgangskontroll Visma-systemer
Sekundæroppgaver:
 • Skanning fakturaer, håndtere eFaktura og PDF-fakturaer
 • Spørsmål vedr ubetalte fakturaer, dvs fakturaer som Sauherad kommune ikke har betalt til forfall
 • Spørsmål vedr Nettbank-utbetalinger
 • Spørsmål vedr lønn/skatt/fakturaer fra Sauherad kommune
Astri Arnesen Flåtin
Konsulent personal
35 95 70 18
409 13 172
Send e-post

 
PERSONAL
 
Primæroppgaver:
 • Avtaleverk, tilsetting, ledige stillinger, omorgspermisjon, Pensjon, AMU saker, rapporter, div vedr omstillingsutvalget
 • Refusjoner fra NAV
Sekundæroppgaver:
 • Lønn
 • Kvalitetslosen
Heidi F. Soterud
Økonomi / fakturering
35 95 70 21
Send e-post

 
ØKONOMI (SKATT)
 
Primæroppgaver:
 • Fakturaer fra Sauherad kommune (unntatt kommunale avgifter)
 • Sosiale lån, flyktningelån, næringslån
 • Innfordring kommunale krav
 • Refusjonskrav
Sekundæroppgaver:
 • Skatt - innbetaling restskatt, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og tvangsmulkt
 • Grunnlag for beregning eiendomsskatt
 • Utbetaling skatt

Spørsmål vedr skattemelding og grunnlag skatt besvares av Skatt Sør (telefon 800 80 000)

Marianne Bergheim
Lønn
35 95 70 23
409 13 172
Send e-post

 
LØNN
Primæroppgaver:
 • Lønnsbilag, reiseregninger, timelister, skatt på lønn, innberetning av inntektsskatt
 • Rapportering til NAV, fravær, refusjoner og skjema til NAV vg inntekt
 • Ferieoversikt
 • Telefongodtgjørelser
PERSONAL:
Sekundæroppgaver:
 • Avtaleverk, tilsetting, ledige stillinger, omorgspermisjon, Pensjon, rapporter, div vedr omstillingsutvalget
 • Utbetaling bank
Berih Ghebrehiwet
Økonomikonsulent
35 95 70 27
Send e-post

 
ØKONOMI (FAKTURA)
Primæroppgaver:
 • Skanning fakturaer
 • Spørsmål vedr ubetalte fakturaer, dvs fakturaer som Sauherad kommune ikke har betalt til forfall
 • Utbetalinger Nettbank
Sekundæroppgaver:
 • Spørsmål vedr. fakturaer fra Sauherad kommune (kommunale avgifter, brukerbetalinger barnehage, sfo, hjemmetjenester)
 • Innkjøp/eHandel
Anne Guri Barsgård
Skatteoppkrever  / Innfordring
35 95 70 22
Send e-post

 
ØKONOMI (SKATT)
Primæroppgaver:
 • Skatt - innbetaling restskatt, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk og tvangsmulkt
 • Utbetaling skatt
 • Grunnlag for beregning eiendomsskatt
Sekundæroppgaver:
 • Fakturaer fra Sauherad kommune (unntatt kommunale eiendomsavgifter)

Spørsmål vedr skattemelding og grunnlag skatt besvares av Skatt Sør (telefon 800 80 000)

Kari Anne Lie
HMS
35 95 70 20
Send e-post

 
PERSONAL
Primæroppgaver:
 • Sykefravær og oppfølging av dette
 • HMS-rutiner
 • Compilo (Kvalitetslosen)
 • Medarbeiderundersøkelsen (10Faktor)
 • KS Læring
Sekundæroppgaver:
 • AMU-saker
 • Lønnsforhandlinger
Unni G. Hansen
35 95 72 10
Send e-post


 

ØKONOMI/PERSONAL

Primæroppgaver:
 • Merkantile oppgaver for Pleie og omsorg og Bygdeheimen (arbeidsavtaler, ansiennitet, lønnsinnmeldinger, timelister, reiseregninger)
 • Kontere og Attestere fakturaer for Pleie og omsorg, Bygdeheimen, Helse, legesenter og fysioterapi
 • Avtaler om trygghetsalarm, støttekontakter, avlastning, omsorgslønn, middag/tørrmat, nøkler personalskap/medisinskap, leiligheter, nøkkelskap
 • Bestille varer for Pleie og omsorg og Bygdeheimen
Sekundæroppgaver:
 • eMelding (kun ved fravær på Tildelingskontoret)
 • Merkantile oppgaver for resten av HOV ved fravær (arbeidsavtaler, ansiennitet, lønnsinnmeldinger, timelister, reiseregninger)
Bente Marie Finckenhagen
35 95 78 10
Send 
e-post

ØKONOMI/PERSONAL

Primæroppgaver:
 • Egenbetaling ifm opphold på institusjon (Bygdeheimen og Furumoen)
Solomon Sharkor
 

ØKONOMI

Primæroppgaver:
 • Fordeler posten til øk/pers-avd
 • Skanner mottatte fakturaer, og sender på saksgang (til kontering, attestasjon, tilvisning)
 • Sender mottatte eFakturaer og PDF-fakturaer på saksgang (til kontering, attestasjon, tilvisning)
 • Behandler og videresender fakturaer som er knytta mot eHandel
 • Posterer inntekter/utgifter i regnskapet

 

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt