Skjenkebevilling

Regulere omsetning av alkoholdig drikk slik at skjenking bare skjer på grunnlag av bevilling gitt med hjemmel i alkoholloven. Lovhjemmel - alkoholloven 02.06.1989 nr. 27

1. AMBULLERENDE SKJENKEBEVILLING
2. SKJENKEBEVILLING VED ENKELT ANLEDNING
3. SKJENKEBEVILLING

 

1. AMBULERENDE SKJENKEBEVILLING

 

Ambulerende bevilling kan gis til privatpersoner, lag, foreninger og lignende, og gir tillatelse til skjenking av bestemte typer alkoholholdige drikker (gruppe 1, 2 og/eller 3) i et bestemt lokale til deltakere i et sluttet selskap. Med sluttet selskap menes at før skjenkingen begynner, er dannet en sluttet krets av personer, som er samlet for et bestemt formål i et bestemt lokale, f. eks bryllup, konfirmasjon, jubileum og lignende arrangementer.


Hvordan søke?

Last ned søknadsskjema eller søk elektronisk. Søknaden behandles av rådmannen etter delegert myndighet fra kommunestyret.


Betingelser for å få tjenesten

Avgjørelser av bevillingssøknader er skjønnsmessige. Søknaden sendes til politiet for uttalelse.


Behandlingstid

Ca 2 uker.


Pris / Gebyr

Bevillingsgebyr er f.t. kr. 370,00 pr. dag.

 

2. SKJENKEBEVILLING VED ENKELT ANLEDNING
 

Skjenkebevilling for en enkelt anledning gis til den/de som står økonomisk ansvarlig for arrangementet, og gir tTillatelse til skjenking av bestemte typer alkoholholdige drikker (gruppe 1, 2 og/eller 3) ved et bestemt arrangement som er åpent for publikum. Tillatelse til skjenking gjelder for et bestemt lokale/avgrenset område. Arrangementer som strekker seg over perioder på 3-6 dager, vil også være å betrakte som en enkelt anledning.

Hvordan søke?

Last ned søknadsskjema eller søk elektronisk. Før søknaden behandles, innhentes det uttalelse fra politiet og sosialtjenesten. Søknaden behandles av rådmannen etter delegert myndighet fra kommunestyret.


Betingelser for å få tjenesten

Søker innfrir vandelskravet i alkoholloven. Avgjørelser av bevillingssøknader er skjønnsmessige.


Behandlingstid

Ca 3 uker.


Pris / Gebyr

Gebyret er kr. 350,- per dag. Satsen endres ved endringer i forskrift.

 

3. SKJENKEBEVILLING

Skjenkebevilling kan kun gis til ”den for hvis regning virksomheten drives”, dvs den juridiske enhet som har den direkte økonomiske interessen i og ansvaret for salg av alkohol (bevillingshaver).

Skjenkebevilling gir tillatelse til skjenking av alkoholholdig drikk i gruppe 1 (mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol), gruppe 2 (mellom 4,7 og 22 volumprosent alkohol) og gruppe 3 (mellom 22 og 60 volumprosent alkohol). Bevillingen gjelder i et bestemt skjenkelokale og for en bestemt type virksomhet. Godkjenning av styrer og stedfortreder for bevillingen.


Hvordan søke?

Last ned søknadsskjema eller søk elektronisk. Før søknaden behandles innhentes det uttalelse fra politiet og sosialtjenesten, og det kan også innhentes uttalelse fra skatte- og avgiftsmyndighetene. Søknaden behandles av formannskapet/kommunestyret.


Betingelser for å få tjenesten

Vandelskravet i alkoholloven er oppfylt for bevillingshaver og andre sentrale personer knyttet til virksomheten. Styrer og stedfortreder for bevillingen må ha bestått kunnskapsprøve i alkoholloven. Skjenkestedet må ha godkjent serveringsbevilling. Avgjørelser av bevillingssøknader er skjønnsmessige.


Behandlingstid

Ca 3 måneder.


Pris / Gebyr

Alle som innehar en salgs eller skjenkebevilling skal hvert år betale et gebyr til kommunen, jfr. alkohollovens § 1-7. Gebyret skal beregnes på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk.

I forskrift av 8. juni 2005 nr. 538 er minstegebyret for å inneha en salgsbevilling fastsatt til kr. 1.660,- pr. år. Minstegebyret for å inneha en skjenkebevilling er kr. 5.200,- pr. år.


Gebyret betales etter følgende satser:

 

Salg av øl:

  • 0,21 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkohoinnhold mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol).
  • 0,58 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk  gruppe 2.


Skjenking av alkoholholdig drikk:

  • 0,48 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1 (alkoholholdig drikk med alkohoinnhold over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol).
  • 1,26 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2 (alkoholholdig drikk med alkohoinnhold over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol).
  • 4,16 kr pr vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3 (alkoholholdig drikk med over 22 volumprosent alkohol).


 

 

 

 

 

 

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt