Fyrverkeri - handel og oppbevaring

Det kreves tillatelse fra kommunen til å drive handel med fyrverkeri og til å oppbevare det. Tillatelse til oppbevaring gis av kommunen for mengder til og med 250 kg netto eksplosiv vare (fyrverkeri klasse II og II). For større mengder gis tillatelsen av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
 

Hvordan søke?

Kommunen registrerer søknaden og vurderer bygningsmessige forhold ved salgssted og lagringssted. Kommunen vil også vurdere ansvarshavendes/stedfortreders kompetanse (dokumentasjon om gjennomført kurs).

Særskilt søknadsskjema er utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Søknaden må underskrives og sendes til: Nome kommune, Midt-Telemark Brann- og Redningstjeneste, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss.

Søknadsfristen er innen 30. april i salgsåret.


Betingelser

Fyrverkeri som selges i Norge, skal være godkjent. Godkjenning gis av Norges branntekniske laboratorium på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Det skal være påtrykt et godkjenningsnummer som består av bokstavene NBL etterfulgt av en tallkode.


Andre vilkår for å få tjenesten

  • Virksomheten må drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted og må legge fram firmaattest fra foretaksregisteret.
  • Utsalgsstedet må minst tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav i byggeforskriftene og må i tillegg oppfylle en rekke andre sikkerhetskrav.
  • Salg og utlevering tillates ikke inne i kjøpesenter eller nærmere enn 25 m fra bensinstasjoner.
  • Salg til forbruker kan bare skje i perioden 27. til 31. desember, og skal skje i handelslokale, over disk og av godkjent betjening.


Behandlingstid

MTBR ønsker å behandle saken innen én måned.


Pris/Gebyr

Etter gjeldende satser. Gebyret er for behandling av søknad og tilsyn av utsalgssted.


Klagemuligheter

Hvis du får avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, går saken videre til klageinstansen.

Adresse

Midt-Telemark Brann- og redningstjeneste
Nome rådhus
Ringsevja 30
3830 Ulefoss