Interkommunalt samarbeid

Klikk for stort bilde

Midt-Telemark organisering

Regionrådssekretariatet

  • Regionrådssekretariatet er ansvarlig for at saker som fremmes for politisk behandling i Midt-Telemarkrådet og Midt-Telemarktinget er tilstrekkelig faglig utredet slik at det er mulig å ta stilling til saken. Regionrådssekretæren innstiller til vedtak til Midt-Telemarkrådet, Midt-Telemarkrådet innstiller til vedtak i Midt-Telemarktinget.
  • Regionrådssekretariatet er koordinator i gjennomføringen av de saker som er besluttet og samtidig rapporteringsinstans for interkommunale avdelinger og prosjekter.
  • Regionrådssekretariatet er fast sekretariat som skal sørge for regnskapsføring og økonomistyring i prosjekter som er eid av Midt-Telemarkrådet. Detaljorganisering av prosjektene skal beskrives i den enkelte prosjektplan.


Leder for interkommunale avdelinger

  • Leder for interkommunal avdeling er budsjett, personal og resultatansvarlig for de ansvar som er tillagt avdelingen og innenfor godkjent budsjettramme. Delegert myndighet skal fremgå i den enkelte kommune og rådmenns delegasjonsreglement. Rapporteringslinjen er rådmannen i kontorkommunen eller den han bemyndiger og til styret i det interkommunale samarbeidet. Men det sendes i tillegg rapport til sekretariatet for Midt-Telemarkrådet for tertialrapporter og årsrapporter.
  • Leder har ansvar for at det gjøres formell saksbehandling til styret for det interkommunale samarbeidet. Samt at det føres protokoll for vedtak i det interkommunale styret.
  • Dersom styret gjør vedtak som krever endringer i rammene gitt av kommunestyrene i de samarbeidende kommunene må daglig leder oversende vedtakene til den enkelte kommune og be om at de tas opp til behandling i det enkelte kommunestyre eller i det kommunale organ som er bemyndiget.


Fagråd

  • I samarbeid organisert etter §28 a-f  - administrativt vertskommunesamarbeid er der ikke styrer med formelle funksjoner i forhold til personale eller økonomi. Men det etableres fagråd etter behov som har en faglig koordinerende rolle mellom samarbeidsavdelingen og fagetater i den enkelte kommune. Fagråd kan ta felles faglige beslutninger.


Midt-Telemark administrativt ledersamarbeid

MT rådmannsforum består av de tre rådmennene og møtes ca 1 gang pr. mnd. Rådmennene drøfter saker som er av felles interesse for de tre kommunen og innstiller overfor MT rådet. Rådmannen eller den han bemyndiger er representert i fagstyre/fagråd innenfor samarbeidsområdene. I praksis er kommunalsjef eller den han bemyndiger representert.