Om Midt-Telemark PPT

Klikk for stort bilde

Midt-Telemark PPT er et interkommunalt kontor for Midt-Telemarkkommunene Bø, Nome og Sauherad. 

Hva gjør Midt-Telemark PPT?

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til spørsmål som omhandler barn, unge og voksne som har særlige utfordringer knyttet til opplærings- eller oppvekstsituasjonen.
 
Midt-Telemark PPT gir tjenester etter opplæringsloven til barn, unge og voksne med særskilte behov i Midt-Telemark, samt elever og lærlinger i videregående opplæring i kommunene Sauherad, Bø, Nome, Notodden, Hjartdal og Tinn.
 
PPT skal også kartlegge, gi råd og utarbeide sakkyndig vurdering for de barn og elever som har behov for det.
PPT behandler både enkeltsaker/elevsaker og systemsaker (hvis barnehagen eller skole opplever utfordringer i gruppa/klassen som helhet ved for eksempel mobbing.
 


Kommuner og fylkeskommuner henter inn råd blant annet i disse sakene

 • Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder
 • Tidligere skolestart
 • Utsatt skolestart
 • Tegnspråkopplæring før opplæringspliktig alder
 • Spesialundervisning på skolen for voksne med behov for grunnskoleopplæring
 • Fritak fra opplæringsplikten
 • Tegnspråkopplæring i grunnskolen og i videregående opplæring
 • Punktskriftopplæring m.m. i grunnskolen og i videregående opplæring
 • Særskilt inntak til videregående skoler
 •  Utvidet opplæringstid i videregående opplæring


Utfordringer PPT kan utrede og gi råd om

PP-tjenesten utreder og gir råd og veiledning om barn, unge og voksne som har utfordringer som kan få konsekvenser for læring. Eksempler på utfordringer er

 • Språk- og talevansker
 • Konsentrasjonsvansker
 • Sosiale og emosjonelle vansker
 • Atferdsvansker
 • Syn- og hørselsvansker
 • Generelle lærevansker eller fagvansker
 • Lese- og skrivevansker
 • Matematikkvansker
 • Nonverbale lærevansker
   

Hvem kan få tjenesten


For barn før skolealder
Foreldre, barnehager og andre instanser, for eksempel helsesøster, kan kontakte og søke råd hos PPT. Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PPT før det blir en formell sak og en henvisning.

For elever
Elever over 15 år, foreldre, skoler og andre instanser, for eksempel helsesøster, kan kontakte og søke råd hos PPT. Hvis dere er bekymret for et barns utvikling eller læring, kan dere drøfte dette anonymt med PPT før det blir en formell sak og en henvisning.

For voksne i grunnopplæringen
Voksne eller vergen, voksenopplæringen og andre instanser kan kontakte og søke råd hos PPT. En sak kan også drøftes anonymt med PPT før det blir en formell sak og en henvisning.
 

PPT har taushetsplikt

Opplysninger om barnet eller ungdommen er unntatt offentlighet, og blir ikke gitt videre uten at foreldrene har godtatt det. Opplysninger om voksne blir ikke gitt videre uten at han eller hun eller dennes verge har godtatt det. Informasjonen oppbevares i en egen journal eller mappe etter retningslinjer fra Datatilsynet.

 

Enhetsleder

Enhetsleder ved Midt-Telemark PPT er Unni Lunde. Kontaktinformasjon finner du til høyre.

Kontaktperson

Elin Hovland
Leder og pedagogisk-psykologisk rådgiver
E-post
Telefon 35 95 71 80

Åpningstider

Mand - Fred
08.00 - 15.30

Adresse

Besøksadresse
Torkild Gunnheimsveg 3
3810 Gvarv

Postadresse
Midt-Telemark PPT
Pb 84
3834 Gvarv

Kartpunkt