Om Midt-Telemark barneverntjeneste

Barnevernstjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid. Tjenesten skal også bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.


Barneverntjenesten gir råd og veiledning for foreldre, barn og unge

Tjenesten gjelder for barn under 18 år. Etter samtykke kan tiltak iverksatt før barnet har fylt 18 år opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil fylte 23 år.


Eksempler på situasjoner hvor tjenesten gir råd og veiledning

 • Vanskelige livssituasjoner i forbindelsen med oppdragelse av barn
 • Grensesettingsproblematikk
 • Atferdsproblemer
 • Rusproblem
 • Kriminalitet
 • Skoleskulk


Tiltak

Barnevernstjenesten har anledning til å sette i verk forebyggende tiltak for å støtte barn og familier.


De mest brukte tiltakene er

 • Støttekontakt
 • Rådgivning til foreldre
 • Familierådgivning
 • Hjelp til å delta i fritidsaktivitet i lag med andre barn og unge
 • Barnehage eller skolefritidsordning
 • I noen tilfeller frivillig plassering i fosterhjem eller institusjon


Plassering av barn/unge utenfor eget hjem
Når barnevernstjenesten finner at foreldre ikke er i stand til å ivareta barna/de unge sine behov for trygghet, stell og omsorg, kan omsorgen tas fra de for kortere eller lengre perioder.

Det er fylkesnemnda i henhold til reglene i barnevernloven som avgjøre dette. Foreldre får egen advokat i slike saker, og dette er gratis. I slike saker er barn over 15 år part i sin egen sak og har således krav på egen advokat. I saker der foreldre skal ha omsorg, men barnet/den unge selv trenger behandling som foreldrene ikke kan gi alene, kan det blir aktuelt med opphold på institusjon for kortere eller lengre tid.


Mer informasjon om barnevern


 

Kontaktperson

Anne Storhaug
Konstituert barnevernsleder
E-post
Telefon 35 95 71 67
Mobil 918 52 855

Åpningstider

Mandag - Fredag
08.00 - 15.30

Adresse

Midt-Telemark barneverntjeneste
Gvarvgata 45
3810 Gvarv

Kartpunkt