Kontrollutvalget

Kommuneloven § 77 angir bestemmelser om kontrollutvalg i kommunene. Kontrollutvalget er administrert av Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS.

Kontrollutvalget skal føre tilsyn med at skattepengene (offentlige midler) blir brukt slik kommunestyret (bystyre/fylkesting) har bestemt. Kontrollutvalget har tilsynet med kommunen/fylkeskommunen, revisjon og heleide offentlige selskaper (AS og IKS).

 

 

Medlemmer i Kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer med varamedlemmer. Minst ett av medlemmene skal velges blant Kommunestyrets medlemmer.

Kontrollutvalget for perioden 2015 - 2019 består av tre medlemmer og fire vararepresentanter.
Kontrollutvalget hadde 3 medlemmer fram til 1/-2017 og etter 1/7 har kontrollutvalget 5 medlemmer:

 • Helge Aarnes, leder, (H)
 • Helge Roar Darrud, medlem (SP)
 • Hanna Nyborg Storm, medlem (SP)
 • Gunhild Kleven Ripegutu, medlem nestleder (AP)
 • Jarl Olav Rugtveit, medlem (Krf)
   
 • Kjetil Nyhus, vararepresentant (SP)
 • Peder Rekkedal, vararepresentant (SP)
 • Anne Kari Nyhus, vararepresentant (SP)
 • Halvor Langåsdalen, vararepresentant (V)


Utelukket fra valg til Kontrollutvalget er

 • Ordfører og varaordfører
 • Medlem og varamedlem av formannskapet
 • Medlem og varmedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet
 • Ansatte i kommunen. Det bør ikke velges personer som er nær beslektet eller besvogret med ansatte som har ledende ansvar i kommunen.

 

Oppgaver

 • Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for innsyn og kontroll i alle sider ved kommunens virksomhet.
   
 • Utvalget skal se til at kommunen følger lover og regler, at virksomheten er målrettet, effektiv og til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal "kikke kommunen i kortene" og påpeke eventuelle feil og mangler med sikte på å gjøre kommunens virksomhet bedre.
   
 • Kontrollutvalget sørger for at det blir foretatt undersøkelser i forbindelse med eventuell mistanke om uregelmessigheter og misligheter. Videre skal utvalget blant annet påse at det føres kontroll med forvaltningen av de selskaper kommunen har eierinteresser i.
   
 • Kontrollutvalget utarbeider budsjett for tilsyn og kontroll og skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Løpende tilsyn føres av revisor som rapporterer til kontrollutvalget.
   
 • Kontrollutvalget tar opp saker på eget initiativ, men kan også vurdere henvendelser utenfra. Det er viktig å understreke at kontrollutvalget ikke er et klageorgan. Kontrollutvalget har ikke plikt til å behandle andre saker enn de det får seg forelagt fra kommunestyret eller revisjonen.

 

Administrering av Kontrollutvalget

Kontrollutvalget er administrert av Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS.

Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS
Hellandtunet
Pb 4
3833 Bø

Beate Marie Dahl Eide - Sekretariat
beatemarie.dahleide@temark.no

Nærmere info om kontrollutvalget finner du på www.temark.no.