Kommunestyret

Kommunestyret er det høyeste politiske organ i Sauherad kommune. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak. Kommunestyret delegerer myndighet i samsvar med lov og forskrifter. (Kommunelovens § 6).

Sauherad har 29 representanter i kommunestyret.

Stemmerett

Regelen om stemmerett ved valg og om valg av medlemmer til kommunestyret er gitt i valgloven. Alle som har stemmerett ved valget og som er bosatt i kommunen kan velges inn i kommunestyret. Det gjelder visse regler for fritak.

 

Myndighet

Kommunestyret handler på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert til andre kommunale organer. Kommunestyret fører tilsyn med kommunens samlede virksomhet. Kommunestyret har bevilgnings- og beskatningsmyndighet, vedtar budsjett for alle kommunale virksomheter, velger formannskap og velger medlemmer til andre kommunale komiteer, styrer, råd og utvalg.

Kommunestyret holder møter ca. 8 ganger i året. Ordføreren innkaller til møtet, som holdes i kommunestyresalen og er åpent for publikum.

Se hvem som sitter i kommunestyret og møteplan


Kommunestyret vedtar selv:

 • Kommuneplaner og kommunedelplaner.
 • Handlingsprogram, herunder økonomiplan og årsbudsjett.
 • Sektor- og temaplaner.
 • Reguleringsplaner.
 • Årsregnskap/årsmelding.
 • Periodiske regnskapsrapporter, herunder endringer i årsbudsjett/økonomiplan av vesentlig art.
 • Politisk organisering.
 • Hovedlinjene i administrativ organisering.
 • Vedtak om oppstart av større byggeprosjekt
 • Vesentlige endringer (opprettelse/nedleggelse) i kommunens tjenestetilbud.
 • Tilsetting av rådmann.

I årets første kommunestyremøte forelegges til drøfting en oversikt over hvilke saker som planlegges forelagt kommunestyre kommende år.