Formannskapet

Formannskapet i Sauherad består av 7 av kommunestyrets faste medlemmer. Formannskapet forbereder saker for kommunestyret og har myndighet til å ta avgjørelser i mindre saker, eller i spesielle hastesaker.

 

Leder i kommunestyret og formannskapet

Kommunestyret velger et av medlemmene i formannskapet til å bli ordfører. Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og det er ordføreren som leder møtene i kommunestyret og formannskapet.

Formannskapet har ansvar for

  • Innstilling til kommunestyret i saker om økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak og årsregnskap
  • Kommune- og samfunnsutvikling, herunder: Næringsutvikling, interkommunalt og regionalt samarbeid. Utarbeidelse av kommuneplaner. Formannskapet er kommuneplanutvalg.
  • Konsekvensutredninger etter Plan- og bygningslovens kap. 7a ”Konsekvensutredninger”
  • Administrasjonsutvalgets oppgaver, jf. kommunelovens § 25.
  • Kommunens eierinteresser i interkommunale selskaper, aksjeselskap e.l.
  • Rådmannens lønns- og arbeidsforhold.
  • Tolkning av dette reglementet.