Administrasjonutvalg

Administrasjonsutvalget består av formannskapets medlemmer utvidet med 3 medlemmer utpekt av arbeidstakerorganisasjonene i hht. gjeldende avtaleverk. Kommunestyret velger leder og nestleder blant de folkevalgte medlemmer i utvalget. (Kommuneloven § 25).
 

Arbeidsområdet

Administrasjonsutvalget er kommunens hovedorgan i saker som gjelder forholdet mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget har et særskilt ansvar for å ta initiativ innenfor dette felt.   Administrasjonsutvalget er også kommunens likestillingsutvalg.

Saker hvor administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet

  • Administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet innen budsjettets rammer i følgende saker:
  • Utvalget er drøftingsorgan for prinsipielle personal- og arbeidsgiverspørsmål
  • Utvalget vedtar lønns- og personalpolitiske retningslinjer, reglementer m.v. som angår de ansatte
  • Utvalget har avgjørelsesmyndighet i andre saker som kommunestyret delegerer til utvalget


Saker hvor administrasjonsutvalget har uttalerett

  • Administrasjonsutvalget uttaler seg i saker innenfor utvalgets arbeidsområde hvor avgjørelsesmyndighet tilligger kommunestyret.


Arbeidstakerrepresentantenes kompetanse og habilitet
De ansattes representanter blir medlemmer av administrasjonsutvalget med samme rettigheter og plikter som de politisk valgte. De ansattes representanter kan imidlertid ikke delta ved administrasjonsutvalgets behandling av forhandlingsprotokoller.

Vedrørende habilitetsspørsmål for øvrig henvises til forvaltningslovens bestemmelser.