Kommuneplan/ kommunedelplaner

Kommuneplanen er kommunens overordna styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunen og forvaltning av arealressursene.

Kommuneplanen er delt i en samfunnsdel og en arealdel.

 

Kommuneplanens samfunnsdel

  • Skal omfatte overordna mål og langsiktige målsetninger for utviklinga i Sauherad.
  • Skal gi grunnlag for overordna prioriteringer i arealdelen.
  • All sektorplanlegging i kommunen skal forankres i samfunnsdelen.

Se kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 755 kB)


Kommuneplanens arealdel

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 16.02.2017 Kommuneplanens arealdel 2017 – 2028 for Sauherad kommune.

  • Skal sammen med planbeskrivelsen vise hovedtrekkene i den framtidige arealdisponeringen og setter rammer for nye reguleringsplaner og behandling av søknad om tiltak.
  • Dokumentene skal gi forutsigbarhet for innbyggere, grunneiere og utbyggere.

Se kommuneplanens arealdel
 

Kommunedelplaner