Kommuneplan og kommunedelplaner

Kommuneplanen er kommunens overordna styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunen og forvaltning av arealressursene. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

 

Kommuneplanens samfunnsdel

Felles samfunnsdel av kommuneplanen for Midt-Telemark kommune 2019-2031 (PDF, 5 MB) ble vedtatt av kommunestyrene i Sauherad og Bø i februar 2019. Planen fastsetter overordna mål og strategier for utvikling i Midt-Telemark kommune og en arealstrategi som viser hvordan arealbruken skal bidra til måloppnåelse. 

 

Kommuneplanens arealdel

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 vedtok kommunestyret i møte 16.02.2017 Kommuneplanens arealdel 2017 – 2028 for Sauherad kommune.

  • Skal sammen med planbeskrivelsen vise hovedtrekkene i den framtidige arealdisponeringen og setter rammer for nye reguleringsplaner og behandling av søknad om tiltak.
  • Dokumentene skal gi forutsigbarhet for innbyggere, grunneiere og utbyggere.

Se kommuneplanens arealdel
 

Kommunedelplaner

Kommunedelplaner under utarbeiding: