Endring av soknegrense – val og soknetilhørighet

Bispedømerådet vedtok i møte 4. februar at grunnkrinsane Angard og Hjuksebø blir flytta til Notodden sogn i 2020. Men soknerådsvalget i september blir gjennomført som om dei nye grensene allereie er innført.

På folkemøtet på Hjuksebø gml skole i november blei  det ein del snakk om å kunne beholde sin tilknytning og medlemsskap til Sauherad og Nes sokn. Kyrkjelova § 4 gir ei opning for at biskopen kan «..etter søknad fra vedkommende menighetsråd samtykke i at en person for et begrenset tidsrom gis stemmerett i et annet sokn enn det vedkommende er bosatt i».

Ta kontakt med kyrkjekontoret dersom du ynskjer å framleis tilhøyre Sauherad og Nes sokn -eller du har spørsmål omkring dette.