EIENDOMSSKATTELISTE TIL OFFENTLIG ETTERSYN

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2019 og med hjemmel i Eiendomsskatteloven §15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig ettersyn i 3 uker fra 28.02.2019

Lista viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, gårds-, bruks- og festenummer, eiendomsskattetakstene, skattesats og utregnet eiendomsskattebeløp.

Skattelista er lagt ut på Servicetorget på kommunehuset i 3 uker fra d.d

Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 terminer. Eiendomsskatt for fritidsboliger forfaller til betaling i to terminer. Beløp under kr 50,- pr år innkreves ikke.

Eventuell klage over skattetaksten sendes til Sauherad eiendomsskattekontor innen seks uker fra 28.02.2019.

Kombinert innbetalingskort for eiendomsskatt og kommunale avgifter for 1.termin 2019 er sendt ut.

Kommunestyret vedtok 28.02.2019 at Eiendomsskattegrunnlaget skal kontorjusteres med økning 10% for 2019.  Korrigering for dette kommer på faktura på 2.termin 2019.

Fakturaen for 2. termin 2019 er å regne som skatteseddel.