Stemmerett og manntall

Klikk for stort bilde Tore Fjeld

Stemmerett

Du har stemmerett dersom du oppfyller disse vilkårene

  • du fyller 18 år innen utgangen av valgåret
  • du har ikke mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53
  • du er eller har noen gang vært folkeregistrert som bosatt i Norge (dette gjelder ikke for ansatte i diplomatiet eller konsulatvesen og deres husstand)

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har alle som har stemmerett til stortingsvalg, og ikke-norske statsborgere som oppfyller de andre kravene, dersom de er

  • norske statsborgere, har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og er eller har vært registrerte som bostatte i Norge
  • statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og har vært registrerte som bosatt i Norge seinest 30. juni i valgåret
  • utenlandske statsborgere, har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og har vært registrerte som bosatte i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen
     

Manntall

 

Velgere bosatt i Norge

Alle personer med stemmerett vil automatisk bli innført i manntallet i den kommunen de er registrert bosatt pr. 30. juni 2019. Har du flytta til en annen kommune etter 30. juni, er du registrert i manntallet i den kommunen du flytta fra. På valgdagen kan du bare avlegge stemme i den kommunen du er manntalsført. Ved forhåndsstemmegivningen kan du stemme i hvilken som helst kommune i landet.
 

Velgere bosatt i utlandet

Bor du i utlandet, men har vært folkeregistrert som bosatt i Norge noen gang i løpet av de siste ti årene? Da blir du manntallsført i den kommunen du var registrert som bosatt i da du flyttet fra Norge.

Bor du i utlandet og ikke har vært folkeregistrert som bosatt i Norge de siste ti årene? Da må du søke valgstyret i kommunen du bodde sist om å bli innført i manntallet. Hvis du forhåndsstemmer fra utlandet kan du søke ved å skrive under på omslagskonvolutten når du stemmer.

Hvis du forhåndsstemmer i Norge, eller ikke bruker omslagskonvolutt, kan du søke ved å bruke søknadsskjemaet som du finner på valg.no. Det er også mulig å skrive et vanlig brev, men da må du få med alle opplysningene det spørres om i skjemaet.

Søknaden sendes:
Midt-Telemark kommune
v/valgstyret
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 10. september kl. 17.00.
 

Innsyn i manntallet

Manntallet for Midt-Telemark kommune til kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 skal ligge ute til offentlig ettersyn på kommunehuset i Sauherad og på Bekkevoll i Bø fra uke __ til og med valgdagen.

Dersom du mener at du selv eller andre uriktig er innført eller ikke innført i manntallet, kan du kreve at valgstyret retter opp feilen. Krav om retting gjelder feil, ikke flyttinger etter 30. juni 2019.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes til:

Midt-Telemark kommune
v/valgstyret
Postboks 83
3833 Bø i Telemark