Listeforslag ved kommunestyrevalget

Ønsker ditt parti å stille til kommunestyrevalget 2019?

Fristen for å levere listeforslag til kommunen er mandag 1. april 2019 kl. 12.00.

Listeforslaget må være fysisk i hende innen fristen, det hjelper ikke å ha postlagt listeforslaget før fristen.

Se utsendt brev til partiene. (PDF, 694 kB)

Her leverer du listeforslaget

Listeforslaget med vedlegg til kommunestyrevalget leveres til valgstyret i Midt-Telemark kommune. Listeforslaget skal være originaler.

Listeforslag som sendes i posten:
Valgstyret i Midt-Telemark kommune
Postboks 83
3833 Bø i Telemark

Listeforslag som leveres i kontortid (mellom kl. 08.00 og 15.00):

 • Kommunehuset i Bø (Bøgata 67, 3800 Bø i Telemark), eller
 • Kommunehuset i Sauherad (Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen)

 

Kontaktinformasjon

Om du skulle trenge hjelp til utfyllingen kan du ta kontakt med:

Svein Taranrød
politisk sekretær
Tlf: 35 95 70 12 / 91 11 20 54
E-post: svein.taranrod@sauherad.kommune.no

 

Skjema og vedlegg til listeforslag

OBS! Skjemaet MÅ være skrevet ut i tosidig.
 

Hvem kan stille liste?

Valglovens § 3-3 definerer hvem som kan velges til kommunestyret.

 

Partier som kun trenger to underskrifter på listeforslaget:

 • Alle politiske partier registrert i Partiregisteret og som fikk minst 500 stemmer i et fylke, eller 5.000 stemmer i hele landet ved forrige Stortingsvalg kan stille liste under reglene for forenklet behandling. Disse partiene kan levere lister som er underskrevet av minst 2 styremedlemmer i lokalavdelingen.

Styremedlemmene som har skrevet under på listeforslaget er listeforslagets tillitsvalgte og vararepresentant. Disse vil ha myndighet til å forhandle med valgstyret om endringer på listeforslaget.

 

Partier eller grupper som trenger 160 underskrifter på listeforslaget:

 • Partier/grupper må levere listeforslag underskrevet av 2 prosent av innbyggerne med stemmerett ved siste kommunestyrevalg. I Midt-Telemark kommune vil det være nødvendig med 16 underskrifter.

De to øverste som skriver under på listeforslaget skal være tillitsvalgt og vararepresentant. Dette må komme tydelig frem.

Alle som skriver under på listeforslaget må ha stemmerett i Midt-Telemark kommune.

 

Slik fyller du ut listeforslaget

Krav til listeforslaget:

 • Det må stå hvilket valg det gjelder (Kommunestyrevalget 2019 i Midt-Telemark kommune)
 • Det må ha en overskrift som angir hvilket parti som har fremsatt forslaget. Registrerte parti må bruke sitt registrerte navn. Eks. "HØYRE", ikke "Midt-Telemark HØYRE".
 • Når det gjelder uregistrerte grupper eller parti så må overskriften ikke kunne forveksles med andre grupper, registrerte politiske parti, registrert samepolitisk enhet eller overskriften på andre listeforslag i Midt-Telemark.
 • Det må angi hvilke kandidater som stiller til valg på listen. Kandidatene må ikke være felles med kandidater på andre listeforslag som gjelder samme valg i Midt-Telemark kommune. Antallet kandidater skal oppfylle kravene i valgloven § 6-2.
 • Kandidatene skal være oppført med fornavn, etternavn, fødselsår og bosted.
 • Listen må være utfylt med minimum 7 kandidater og maksimum 35 (29 kommunestyrerepresentanter + 6)
 • Listen må være underskrevet av et visst antall personer, jf. avsnittet over
 • Listeforslaget må ha vedlegg

 

Antall kandidater på listeforslaget

Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Da det skal velges 29 kommunestyremedlemmer i Midt-Telemark kommune, kan forslagsstillerne gi stemmetillegg til inntil 6 kandidater. Disse kandidatene skal stå øverst på listeforslaget med uthevet skrift/store bokstaver.

 

Vedlegg til listeforslaget

Vedlegget til listeforslaget må inneholde:

 • Kandidatenes navn og fødselsdato
 • Fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet på listeforslaget
 • Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i fylket eller i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen
 • Dersom en kandidat til fylkestingsvalg eller kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når fylkestinget eller kommunestyret trer i funksjon

 

Mer informasjon om listeforslag finner du på Valgdirektoratet sine sider.