Arbeidsgiverstrategi

Klikk for stort bildeArbeidsgiverstrategien fremhever de handlinger, holdninger og verdier som Midt-Telemark kommune står for som arbeidsgiver. Strategien er forpliktende for hele organisasjonen; folkevalgte, tillitsvalgte, medarbeidere og ledere. Ledere har en spesiell forpliktelse.

Arbeidsgiverstrategien for Midt-Telemark kommune ble vedtatt av partssammensatt utvalg og fellesnemnda i møte 21.juni 2019.

 

 

Arbeidsgruppa
Arbeidsgiverstrategien er utarbeidet av en bredt partssammensatt arbeidsgruppe: Mona Slaaen (prosjektleder), Cecilie Stangeby (kommunalsjef helse, omsorg og velferd Sauherad), Beate Darrud (kommunalsjef oppvekst Sauherad og Bø), Hilde Pedersen (enhetsleder Sauherad og Bø), Martin Ytreland (enhetsleder Sauherad), Anneli Stenman (stab Sauherad), Sondre Heldal (hovedverneombud Bø), Anne Kisfoss Anderson (hovedtillitsvalgt FF) og Renate Maria Øien (hovedtillitsvalgt UF).

Deler av denne arbeidsgruppa jobbet også med verdigrunnlaget for Midt Telemark kommune. Vi valgte å supplere gruppa fra tjenesteområdene, for å hensynta de store sektorene, og skape en viss kontinuitet i arbeidet. Fellesnemnda har også gitt signal i forhold til  aktuelle satsingsområder de synes var viktig sett i forbindelse med intensjonsavtalen.

Midt Telemark kommune blir en ny organisasjon frå 2020, og arbeidsgiver vil benytte anledningen til å skape den «røde tråden» mellom måla i samfunnsplanen og nødvendige strategier i arbeidsgiverpolitikken.

Verdigrunnlag
Vedtatte verdisetninger (verdigrunnlaget for Midt-Telemark (PDF, 588 kB)) skal ligge til grunn for å utvikle et godt lederskap og godt medarbeiderskap i Midt-Telemark kommune, i den hensikt å nå målene i samfunnsplanen. Verdisetningene er kobla til satsingsområdene i arbeidsgiverstrategien. Ledere har et særskilt ansvar for å utvikle en organisasjonskultur som bygger tillit til medarbeider, partene, innbyggeren og politikerne.

Satsningsområder

Satsingsområdene i arbeidsgiverstrategien:

 • Lederskap
 • Partsarbeid
 • Kompetanse
 • Innovasjon og heltidskultur

Verktøy og metoder
Arbeidsgiverstrategien peker på strategier, verktøy og metoder som skal brukes i fremtiden - knytta til organisasjonsutvikling i Midt-Telemark kommune:

 • 10-faktor skal brukes som verktøy for å utvikle lederskapet og medarbeiderskapet
 • Lederavtaler/ målkort skal benyttes for forpliktende oppfølging av ledere
 • Heltidskultur skal benyttes som metode for medarbeiderskapt tjenesteutvikling
 • Strategisk kompetanseplan skal utarbeides
 • Årshjul for systematisk kontakt i partsarbeidet
 • KS-læring skal være plattform for kompetanseutvikling og e-læring
 • Kanal for informasjon/ kommunikasjon alle ansatte må på plass
 • Digitalisering av arbeidsprosesser
 • Robotisering av gjøremål
 • Lærlinger - øke antall - for å dekke fremtidig kompetansegap
 • Nyansatt-dag videreføres - sikre god oppstart nye medarbeidere

Arbeidsgiverstrategien er et overordna styringsdokument og skal være førende for våre planer og prioriteringer, og ligge til grunn når vi utarbeider reglement og rutiner.

Arbeidsgiverstrategien skal behandles en gang hvert år.

Kontaktperson

Mona Slaaen-
Ass. Rådmann/ Prosjektleder Personal- og org.utvkl
E-post
Telefon 35 95 70 24
Mobil 408 71 029