Politiske arbeidsgrupper

Politiske arbeidsgrupper utgreier og tilrår fellesnemnda i saker av politisk karakter.

Døme på slike arbeidsgrupper er: