Fellesnemnd

Vi skaper fremtiden sammen!

 

Fra venstre bak: Alf Rose Sørgaarden, Evy Beate Stykket, Kristin D. Bøen, Tom Ivar Gravkleiv.
Fra venstre foran: Aslaug Norendal, Mette Haugholt, Kristin Kleppen, Borgar Kaasa, Per Simon Slettebø, Glenn Isaksen. - Klikk for stort bildeFellesnemnda 2019 1

 

 

Sammenslåingsprosessen er politisk styrt av Fellesnemnda. Nemda har 10 medlemmer, 5 fra Sauherad kommunestyre og 5 fra Bø kommunestyre. Fellesnemnda ble et formelt organ for sammenslåingen når Stortinget fattet vedtak om å slå sammen Bø kommune og Sauherad kommune 8.juni 2017.

Fra Bø
Borgar Kaasa (SP) 
Evy Beate Stykket (V)
Kristin Kleppen (H)
Kristin D. Bøen (Krf)
Glenn Isaksen (Ap)


Fra Sauherad
Mette Haugholt (Ap)
Alf Rose Sørgaarden (Krf)
Per Simon Slettebø (SP)
Tom Ivar Gravkleiv (Frp)
Aslaug Norendal (V)

 

Kommunestyrene i Bø og Sauherad har godkjent mandatet for fellesnemnda som følger:

Fellesnemda skal:
 • Vise respekt for at det er to selvstendige kommuner fram til 2020
 • Samordne og forberede alt arbeid som omfatter bygging av Ny kommune Bø og Sauherad
 • Legge Intensjonsavtalen mellom de to kommunene til grunn for utforming av den nye kommunen
 • Gjennomgå og vurdere alle forhold vedrørende sammenslåingsprosessen
 • Disponere reformstøtte og økonomisk støtte til engangskostnader fra staten
 • Arbeide for konsensus i alle saker
 
Fellesnemda har myndighet til å:
 • Fatte vedtak i alle saker som er nødvendig for å etablere den Nye kommunen
 • Tilsette personale i den nye kommunen. Det forutsettes at denne myndigheten delegeres videre til rådmannen
 • Videreføre deltakelse i interkommunalt samarbeid om revisjon og sekretariatet for kontrollutvalet. Dette i samsvar med saksbehandingsregler i inndelingslova § 26
 • Opprette et arbeidsutvalg til å gjøre vedtak i saker som ikke er av prinsipiell art
 • Ta avgjørelse som gjelder lokalisering av ulike administrative og tjenesteproduserende enheter i den nye kommunen
 • Uttale seg i politiske saker som er av betydning for etablering av ny kommune
 • Si opp alle nåværende avtaler for de to kommunene for å etablere nye eller reforhandle eksisterende med tanke på etablerng av den nye kommunen
 • Beslutte modell for faste utvalg for politiske organiseringen i den nye kommunen
 
Fellesnemda har ansvar for å:
 • Opprette en overordnet prosjektbeskrivelse med milepæler og en plan for gevinstrealisering og sikring av disse
 • Etablere budsjett og regnskap for fellesnemdas drift
 • Utarbeide en helhetlig kommunikasjonsplan for arbeidet med bygging av Ny kommune
 • Utarbeide en felles planstrategi og følge opp denne. Fastsette den nye kommunes servicenivå
 • Etablere felles økonomi og budsjett oversikt for den nye kommunen i 2018 og 2019 for å sikre fremtidige budsjett og investeringer
 • Utrede alle interkommunale samarbeidstiltak
 • Utarbeide omstillingsavtale som legger grunnlag for arbeidsgiverpolitiske spørsmål under sammenslåingsprosessen
 • Vurdere godtgjørelse for fellesnemdas virksomhet og andre oppnevnte utvalg underlagt fellesnemda og innstille til kommunestyrene for endelig vedtak
 • Foreslå nye satser for offentlige avgifter, gebyrer, egenbetaling og eiendomsskatt. Utarbeide forslag til politisk reglement, godtgjørelsesreglement og øvrige reglement som skal vedtas av kommunestyret
 
 

Kontaktperson

Mette Haugholt
Ordfører - Sauherad
E-post
Telefon 35 95 70 10
Mobil 995 59 690
Borgar Kaasa
Ordfører - Bø
E-post
Telefon 35 05 90 10
Mobil 470 19 130