Kontakt tillitsvalgte

 

Tillitsvalgte skal ivareta medlemmenes interesser ovenfor arbeidsgiver:

  • Delta på de informasjons- og drøftingsmøter arbeidsgiver innkaller til
  • Gi uttalelser ved ansettelser - delta i ansettelsesutvalg
  • Ivareta medlemmer ved konflikter på arbeidsplassen
  • Forhandle om lønn og andre forhold
  • Ivareta medlemmer ved personalsaker
  • Påse at medlemmene har de lønns- og arbeidsforhold som er hjemlet i tariffavtale 

 

Partssammensatt utvalg


De hovedtillitsvalgte har valgt 2 representanter fra hver kommune som faste medlemmer av partsammensatt utvalg (PSU). Disse 4 er representanter for alle ansatte i denne prosessen. 


Bø kommune:
Renate Øien, hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet,  telefon: 404 52 948

Liv Omnes, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, telefon: 951 18 172

Sauherad kommune:

Anne Kisfoss Anderson, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, telefon: 990 06 393

Birte Marten Oswald, hovedtillitsvalgt Norsk Sykepleierforbund, telefon: 414 62 251