Aktuelt
Publisert 28.11.2019

  Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om midler via tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge.

 

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader.

 

 

Dere kan søke om tilskudd til tiltak som innebærer at:
 

- barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

- barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

- barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestrings arenaer


Kommunen skal innen 31. januar 2020 vurdere og rangere alle innkomne søknader og sende dette inn til Bufdir for saksbehandling. Som ordningen fokuserer på skal søkere sikre en kommunal forankring. Retningslinjer finner du her!

Midt-Telemark kommunes kriterier

Midt-Telemark kommune vil derfor prioriterer søknader som er i tråd med kommunens samfunnsdel for Midt-Telemark kommune 2019 – 2031, som vektlegger:
- at alle skal ha like muligheter til å delta i aktivitetar i samfunnet uavhengig av funksjonsnivå, sosial, kulturell eller økonomisk bakgrunn
- samskaping og samarbeid med ulike aktører - også mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester
- at barn og unge skal ha mulighet i medvirkning av saker som omhandler dem.
 

Kommunen vil derfor også legge til rette for deres inflytelse i vurderingen og rangeringen av søknadene i tråd med oppfordringer fra Bufdir

Kommuneplanens samfunnsdel

Søknadsfrist: for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019

Mer informasjon om hvordan søke er tilgjengelig på Barne-, ungdom og familiedirektoratet Bufdir sine sider
 

  

Kontaktperson Midt-Telemark kommune: 
Marita Valkeinen Tlf. 35 05 92 26 / 41 61 13 93.
E-post: marita.kristina.valkeinen@bo.kommune.no

 

Publisert 26.11.2019

Prosjektgruppa som utarbeider utkast til ny arealdel av kommuneplanen for Midt-Telemark kommune flytter ut av kontora 2. og 3.12. for å møte innbyggere, organisasjoner og næringsliv som ønsker en prat om ny arealdel. Velkommen innom Framstugo i Gullbring mandag 2.12. mellom kl 16 og kl 18 eller Frivillighetssentralen på Gvarv tirsdag 3.12. mellom kl 13 og kl 14.

Publisert 20.11.2019

Midt-Telemark kommune har behov for fornying av legelokalene på Gvarv. I den forbindelse inviterer den nye kommunen til en konkurranse der det bes om pris på leie av egnede lokaler. Kommunen ønsker en avtale på leie av nye legelokaler for en 10-års periode.

 

Publisert 14.11.2019

Midt-Telemark kommune startar no arbeidet med å utarbeide arealdelen av kommuneplanen for den nye kommunen. Forslag til planprogram for planarbeidet leggast no ut til offentleg ettersyn og innbyggarar, næringsliv, organisasjonar og offentlege etatar kan kome med merknader til planprogram eller innspel til innhaldet i sjølve planen før 1.1.20.

Publisert 25.10.2019

Digitalisering er eit satsingsområde i Midt-Telemarkregionen for kommunane Midt-Telemark og Nome. Samarbeidskommunane har i dag felles IKT-drift gjennom Midt-Telemark IKT med kontorstad i Bø. Vi jobber kontinuerlig med tenesteinnovasjon og ser at digitalisering er eit sentralt verktøy i dette arbeidet. 

Publisert 13.09.2019

Kommunestyret for Midt-Telemark kommune har konstituerende møte mandag 30. september.

 

Publisert 09.07.2019

Midt-Telemark kommune legger med dette ut forslag til ny vann- og avløpsforskrift på høring. Frist for innsending av uttalelse er satt til 01.09.2019.

Høringssvar kan sendes til postmottak@bo.kommune.no eller i post til Bø kommune, Teknisk eining, pb 83, 3833 Bø.