Translate

Viktig melding

Aktuelt

 • 28.11.2019

  Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsf..

  Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan nå søke om midler via tilskuddsordningen Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Målet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Det skal ikke stilles krav om kunnskap, politisk ståsted eller religiøs bakgrunn for å delta. Tilbudet skal så langt det er mulig ha lave eller ingen kostnader. Dere kan søke om tilskudd til tiltak som innebærer at: - barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter - barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter - barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer kan delta på alternative mestrings arenaer Kommunen skal innen 31. januar 2020 vurdere og rangere alle innkomne søknader og sende dette inn til Bufdir for saksbehandling. Som ordningen fokuserer på skal søkere sikre en kommunal forankring. Retningslinjer finner du her! Midt-Telemark kommunes kriterier Midt-Telemark kommune vil derfor prioriterer søknader som er i tråd med kommunens samfunnsdel for Midt-Telemark kommune 2019 – 2031, som vektlegger: - at alle skal ha like muligheter til å delta i aktivitetar i samfunnet uavhengig av funksjonsnivå, sosial, kulturell eller økonomisk bakgrunn - samskaping og samarbeid med ulike aktører - også mellom frivillig sektor og forebyggende tjenester - at barn og unge skal ha mulighet i medvirkning av saker som omhandler dem. Kommunen vil derfor også legge til rette for deres inflytelse i vurderingen og rangeringen av søknadene i tråd med oppfordringer fra Bufdir Kommuneplanens samfunnsdel Søknadsfrist: for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019 Mer informasjon om hvordan søke er tilgjengelig på Barne-, ungdom og familiedirektoratet Bufdir sine sider Kontaktperson Midt-Telemark kommune: Marita Valkeinen Tlf. 35 05 92 26 / 41 61 13 93. E-post: marita.kristina.valkeinen@bo.kommune.no
 • 26.11.2019

  NY AREALDEL FOR MIDT-TELEMARK - ÅPENT PLANKONTOR I BØ OG PÅ GVARV

  Prosjektgruppa som utarbeider utkast til ny arealdel av kommuneplanen for Midt-Telemark kommune flytter ut av kontora 2. og 3.12. for å møte innbyggere, organisasjoner og næringsliv som ønsker en prat om ny arealdel. Velkommen innom Framstugo i Gullbring mandag 2.12. mellom kl 16 og kl 18 eller Frivillighetssentralen på Gvarv tirsdag 3.12. mellom kl 13 og kl 14.
 • 25.11.2019

  Økonomiplan 2020-2023 for Midt-Telemark kommune - Formannskapets innstilling til kommunestyret

 • 20.11.2019

  Konkurransegrunnlag på nytt legesenter - Gvarv

  Midt-Telemark kommune har behov for fornying av legelokalene på Gvarv. I den forbindelse inviterer den nye kommunen til en konkurranse der det bes om pris på leie av egnede lokaler. Kommunen ønsker en avtale på leie av nye legelokaler for en 10-års periode.
 • 14.11.2019

  Midt-Telemark kommune utarbeidar ny arealdel av kommuneplanen. Høyring av planpgrogram

  Midt-Telemark kommune startar no arbeidet med å utarbeide arealdelen av kommuneplanen for den nye kommunen. Forslag til planprogram for planarbeidet leggast no ut til offentleg ettersyn og innbyggarar, næringsliv, organisasjonar og offentlege etatar kan kome med merknader til planprogram eller innspel til innhaldet i sjølve planen før 1.1.20.

HVA SKJER?