Brenning av bål og hageavfall

Brenning av hageavfall er tillatt så lenge det skjer etter gjeldende regler.

 

Med hensyn til naboer og generell brannfare bør man avstå fra unødvendig brenning. Røyken virker irriterende på slimhinner i øyne og luftveier, og representerer et helse- og trivselsmessig problem for de som eksponeres. De alvorligste helsemessige virkninger er de som rammer individer med astmatiske besvær. Disse vil kunne få økt pustebesvær og akutte astmaanfall. I tillegg vil andre grupper med allergiproblemer, som f.eks. pollenallergikere, oppleve røyken som ekstrabelastning ved at allergisymptomene forsterkes når de utsettes for slik forurensning. Røykgassen kan også utløse hjertesymptomer hos disponerte personer.

Følgende punkter bør være ivaretatt ved generell bålbrenning

  • Det er kun tillatt å brenne hageavfall som kvist, løv, gress ol.
  • Brenning må ikke skje nærmere enn 8 meter fra hus og i god avstand fra skog og lyng.
  • Det er ikke tillatt å brenne i tørkeperioder eller ved sterk vind.
  • Det er ikke tillatt å brenne etter mørkets frambrudd.
  • Hageslange eller fylte vannbøtter skal være klar til bruk ved bålet.
  • Bålet skal ikke være større enn at det lett kan holdes under kontroll.
  • Bålet skal slokkes forsvarlig etter at brenning er over.
  • Ta hensyn.

Bålbrenning i eller i nærheten av skogmark.

All bålbrenning i eller i nærheten av skogmark er forbudt uten brannsjefens tillatelse i tiden 15. april – 15. september, jfr. brann- og eksplosjonsvernloven § 5 om den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke.

Brenning av større bål

For større bål i forbindelse med arrangement o.l, skal dette meldes inn til brannsjefen. Brannsjefen vil på bakgrunn dette vurdere sikkerheten rundt arrangementet. Det skal alltid være en som står ansvarlig for brenningen og som kan kontaktes på telefon.