Reguleringsplan Hørte sentrum, omregulering B6 - melding om vedtak

Klikk for stort bilde

Melding om vedtatt planendring. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boliger med tilhørende infrastruktur innenfor allerede regulert område B6 i Hørte sentrum.

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 15.06.2017 vedtatt reguleringsendring med planid 10112015 av reguleringsplan for Hørte med planID 10042002.  Planen berører gbnr 88/111, 86/22, 88/75 med flere.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette etablering av boliger med tilhørende infrastruktur. Planområdet er på ca 16 daa.


Plandokumenter

 

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, kfr. forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen. Eventuell klage må være skriftlig og sendes Sauherad kommune innen 07.08.2017.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Sauherad kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

 

Først publisert: 30.06.2017

Kontaktperson

Øyvind Dahle
Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver
E-post
Mobil 915 25 129