Reguleringsendring Brenna/Storkaasa område D2, nytt lensmannskontor - melding om vedtak

Klikk for stort bilde

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møte 15.06.2017 vedtatt endring av reguleringsplan for Brenna/Storkaasa delområde D2. 

Hensikten med planen er å legge til rette for nytt felles lensmannskontor for Nome, Bø og Sauherad kommuner.

Planendringen med planID 10132016  endrer deler av gjeldende plan med planID 10082011. Bestemmelsene skal gjelde for både detaljreguleringsplan med planID 10082011 (gjeldende plan) og planID 10132016 (delområdet som foreslås endret).

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nytt felles lensmannskontor for Nome, Bø og Sauherad kommuner. Endringen åpner også opp for at annen offentlig tjenesteyting med beredskapsfunksjoner kan etablere seg innenfor delområde D2.

Plandokumenter

Plandokumenter kan også leses på kommunehuset på Akkerhaugen.

 

Klager og krav

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, kfr. forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen.

Eventuell klage må være skriftlig og sendes Sauherad kommune innen 07.08.2017. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Sauherad kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.


Først publisert:  30.06.2017
 

Kontaktperson

Øyvind Dahle
Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver
E-post
Mobil 915 25 129

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen