Oppstart av tre kommunedelplaner - oppvekst, helse og omsorg og teknisk infrastruktur

Sauherad og Bø kommuner starter nå arbeidet med kommunedelplaner for de tre store sektorene oppvekst, helse og omsorg og teknisk infrastruktur. Planene skal konkretisere hvordan sektorene skal innrette sin virksomhet for å nå de overordna måla for Midt-Telemark kommune fastsatt i ny samfunnsdel av kommuneplanen.

Det er utarbeida et planprogram for hver av de tre planprosessene, og disse er nå lagt ut til offentlig ettersyn og høring med høringsfrist 20.8.19.

Sauherad og Bø kommuner har sammen utarbeida samfunnsdel av kommuneplanen for Midt-Telemark kommune med langsiktige mål og strategier for ny kommune innenfor fire satsingsområder:

  • SAMMEN - demokrati, identitet og samskaping
  • SKAPER – attraktivitet for næring, bolig og besøk
  • VI – livskvalitet og levekår
  • FRAMTIDA – innovativt, smart og grønt Midt-Telemark

Fellesnemnda for ny kommune vedtok 21.6.19 (sak 60/19) å starte arbeidet med tre kommunedelplaner der det skal konkretiseres hvordan de tre største sektorene skal innrette sin virksomhet for å nå de overordna måla for Midt-Telemark kommune. Dette er helse og omsorg, oppvekst og teknisk infrastruktur. Tema, organisering og framdrift for hver av kommunedelplanene går fram av forslag til planprogram:

Jf. plan- og bygningslova §11-12 sendes planprogramma nå på høring i 6 veker.

Kommunalsjefene for hver sektor har ansvar for utarbeiding av sin kommunedelplan, og spørsmål om planarbeidet kan rettes til:

  • Oppvekst: Beate Darrud (beate.darrud@bo.kommune.no)
  • Helse og omsorg: Cecilie Stangeby (Cecilie.Stangeby@sauherad.kommune.no)
  • Teknisk infrastruktur: Vidar Lofthus (vidar.lofthus@bo.kommune.no)

Kommunene ønsker innspill til selve planarbeidet og til planprogrammet, og ber om at disse sendes postmottak@bo.kommune.no eller Bø kommune, Pb 83, 3833 Bø. Merk innspillet hvilken kommunedelplan innspillet gjelder. Frist for merknader og innspill er 20.8.19

Fant du det du lette etter?