Detaljreguleringsplan rv 36 Gvarv - Mannebru, g/s-veg - offentlig ettersyn/høring

Klikk for stort bildeI tråd med plan- og bygningsloven §12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for Rv.36 Gvarv -Mannebru, i Sauherad og Bø kommuner ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist: 25.11.2019.

Omtale av prosjektet
Planområdet omfatter området vist på vedlagte kartutsnitt. Målet for planarbeidet er å sikre
tryggere ferdsel for myke trafikanter langs rv. 36 mellom Gvarv og Bø. Det mangler ca. 4 km
g/s-veg for å få kontinuerlig g/s-veg i fra Gvarv til Bø. Rv. 36 er utfordrende å ferdes på for
myke trafikanter. Det er derfor behov for å få bygd et tilfredsstillende tilbud for denne
trafikantgruppen.

Reguleringsplanen ligger ute til offentlig ettersyn i perioden 14.10.19-25.11.19.

Reguleringsplankart, planbeskrivelse, bestemmelser og andre plandokumenter kan leses på: https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv36gvarvmannebru (linken blir oppdatert i løpet av 15.10.2019)

Plandokumenter kan også leses på:
-Bø kommune (Bekkevoll), Gullbringvegen 20, 3800 Bø
-Bø bibliotek, Bøgata 69
-Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen

Informasjonsmøte
Det vil bli avholdt et informasjonsmøte på Landbrukets hus (Brenna) tirsdag 5. november kl. 1800.

Frist for innspill
Innspill/merknader til planforslaget må sendes skriftlig innen 25.11.19 til:
Statens vegvesen Region sør, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL eller med e-post til firmapost-sor@vegvesen.no.

Kopi sendes til:
-Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen (postmottak@sauherad.kommune.no)-Bø kommune, postboks 83, 3833 Bø i Telemark (postmotttak@bo.kommune.no).

Har du spørsmål til planarbeidet, kan planleggingsleder Pål Helge Paulsen kontaktes på
telefon 902 27 038 eller på e-post: palpau@vegvesen.no. Det samme gjelder dersom det er
behov for detaljert kart/utskrifter i papirform.

Telemark vegavdeling
Plan- og forvaltningsseksjonen
​Statens vegvesen