Detaljreguleringsplan for Vidsjålia syd boligområde og høydebasseng - offentlig ettersyn

Klikk for stort bilde

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Utvalg for næring, plan og teknikk i møte den 28.05.2018, at Detaljreguleringsplan for Vidsjålia syd boligområde og høydebasseng legges ut til offentlig ettersyn. PlanID er 05162016.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for et nytt boligområde i Vidsjålia med tilhørende adkomstveg og øvrig anlegg. Planen åpner for utvikling av 17 eneboligtomter.

I tillegg legges det til rette for etablering av nytt høydebasseng for Nordagutu. Kjøreadkomst til området er via Rogholtvegen. Boligområdet knyttes til Vidsjåvegen med g/s-veg (regulert kjøreveg endres til g/s-veg). Strekningen fra hovedløpet til Rogholtvegen og opptil planlagt ny veg skal oppgraderes og breddeutvides i forbindelse med opparbeidelse av boligområdet, og det skal etableres fortau. Fra avkjøring til planlagt boligområde føres vegen videre opp til planlagt høydebasseng med enklere standard og andre krav til bredde og helling.

Det søkes i planen om dispensasjon fra kulturminneloven knyttet til registrert kulturminne (kullgrop) innenfor planområdet.

Reguleringsplanen er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Plandokumenter

​​​
Plandokumentene kan også leses på kommunehuset på Akkerhaugen.

Merknader

Eventuelle merknader sendes til postmottak@sauherad.kommune.no eller per brev til Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen eller innen 31. august 2018. 

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til Sauherad kommune, saksbehandler Øyvind D. Dahle på tlf. 35957033 eller oyvind.dahle@sauherad.kommune.no

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Øyvind Dahle
Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver
E-post
Mobil 915 25 129

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen