Detaljreguleringsplan for utviding av Ryntveit massetak - offentlig ettersyn

Klikk for stort bildePlanforslag for utviding av Ryntveit massetak 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frist for innspill er 17. januar 2020.

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Utval for plan, teknikk og næring i Midt-Telemark kommune i møte den 12.11.2019 at Detaljreguleringsplan for utviding av Ryntveit massetak med planid 07112019  legges ut til offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å legge til rette for utvidelse av dagens uttaksgrense for Ryntveit massetak mot øst. Utvidelsen vil være et rent steinuttak og representerer en videreføring av dagens virksomhet. Planen skal også legge til rette for etterbruk av massetaket til boligformål.

Planområdet ligger på sørsida av fylkesveg 553, Nordagutuvegen, på Akkerhaugen i Sauherad kommune. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område. I vest grenser området inn mot Ryntveit masseuttak som i kommuneplanens arealdel er avsatt til boligområde. Reguleringa er en utvidelse av eksisterende uttak. 

Plandokumenter
Plankart (PDF, 945 kB)
Planbestemmelser (PDF, 156 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
Supplement til Driftsplan for Ryntveit massetak (PDF, 2 MB)
Terrengprofiler (PDF, 859 kB)
Nye koter med profiler (PDF, 2 MB)
Synlighetskart (PDF, 2 MB)
Driftsplan fra 2009 (PDF, 5 MB)
Støybeskrivelse fra 2007 (PDF, 233 kB)
Støykart fra 2007 (PDF, 2 MB)

Eventuelle merknader sendes til postmottak@sauherad.kommune.no eller per brev til Midt-Telemark kommune, Postboks 83, 3833 Bø innen 17.01.2020. Spørsmål kan rettes til Midt-Telemark kommune, saksbehandler Øyvind D. Dahle på tlf. 91525129 eller oyvind.dahle@sauherad.kommune.no.