Detaljreguleringsplan for Ryntveit massetak, utvidelse - varsel om oppstart av planarbeid

Klikk for stort bilde I tråd med plan og bygningslovens §12-8 varsles igangsetting av arbeid med reguleringsplan for utvidelse av Ryntveit massetak på Akkerhaugen. Planen har planID 07112019.

Frist for innspill er 15. august 2019.

Varsel om igangsetting av detaljregulering for utvidelse av Ryntveit massetak i Sauherad kommune

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-8, blir det med dette varslet at AT skog på vegne av grunneier Johannes Ryntveit, starter arbeid med detaljregulering for utvidelse av masseuttak på gnr./bnr 4/2 i Sauherad kommune. 

Planområdet ligger på sørsida av fylkesveg 553, Nordagutuvegen, på Akkerhaugen i Sauherad kommune. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF område. I vest grenser området inn mot Ryntveit masseuttak som i kommuneplanens arealdel er avsatt til boligområde. Reguleringa er en utvidelse av eksisterende uttak. Det ble holdt oppstartsmøte med Sauherad kommune 19.juni 2019.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til AT skog v/ Mona Gundersen på tlf 957 94 342 eller ved e-post til mg@atskog.no

 
Fant du det du lette etter?