Detaljreguleringsplan for Erik Werenskioldsveg 2 - melding om vedtak

Klikk for stort bilde

 

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møtet 14.09.2017 vedtatt detaljreguleringsplan for Erik Werenskioldsveg 2 på Gvarv, planid 09322016.

Planen legger til rette for leilighetsbygg med 12 leiligheter i tre etasjer og med garasjekjeller. Ved kjøp av eiendommen som nå er regulert har utbygger forpliktet seg til å legge til rette for 15 parkeringsplasser for helsesenteret. Parkeringsbehov til leilighetsbebyggelsen løses med garasjekjeller. Adkomst til parkeringsareal skal skje fra Erik Werenskioldsveg. Planen legger også til rette for at adkomstveg til helsesenteret fra Gvarvgata (oversiden) flyttes nærmere Gvarv sentrum. Denne adkomsten skal kun brukes av ambulanser og transport av funksjonshemmede. Planen krever breddeutvidelse og fortau langs Kjetil Skogens veg forbi helsesenteret ved utbygging av leilighetsbygget.

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, kfr. forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen. Eventuell klage må være skriftlig og sendes Sauherad kommune innen 15.12.2017.
Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Sauherad kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Plandokumenter:


 

Kontaktperson

Øyvind Dahle
Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver
E-post
Mobil 915 25 129

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen