Detaljregulering for Store Damtjønn hyttefelt, del av 27/1 og 5 – varsel om oppstart

Klikk for stort bilde

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles det oppstart av detaljregulering for Store Damtjønn hyttefelt, del av 27/1 og 5 ved Store Damtjønn vest i Sauheradfjella. Planen har planid 04022018. 

Planområdet ligger rett vest for Eiangen nær grensa til Skien kommune og er vist på vedlagt kartutsnitt med avgrensing. Det nye hyttefeltet ligger ved Store Damtjønn vest i Sauheradfjella, på vegne av grunneierne av gnr 27 bnr 1 og 5 i Sauherad kommune. Planen berører også gnr 27 bnr 14 i forbindelse med adkomst til området.

​Se plangrenseher (PDF, 4 MB).

Planarbeidet er i samsvar med kommuneplanens arealdel, vedtatt feb.2017.

Målet med planen er å regulere for hytter og veier i feltet. Det blir lagt opp til høy sanitær standard. Det vil bli utarbeidet egen vann- og avløpsplan for området. Området vil bli delt opp i flere byggetrinn.

Planarbeidet vil følge de bestemmelser og retningslinjer som går fram av gjeldende arealdel for Sauherad kommune. AT skog as har hatt oppstartsmøte med Sauherad kommune i forkant av arbeidet, og har fått klarsignal om å varsle oppstart av planarbeidet. Oppstartsmøte ble gjennomført 20.04.2018.

Det varsles samtidig at det kan være aktuelt å utarbeide utbyggingsavtale for planområdet.

Planarbeidet vil starte opp omgående. Forslag til detaljplan er tenkt oversendt kommunen for behandling våren 2019.

Vi ønsker at de som har interesser i området og meninger om kva som er viktig å ta hensyn til, gir innspill om dette. Kommentarer/ merknader til planarbeidet skal sendes skriftlig til AT- skog AS, Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal eller på e-post mg@atskog.no innen 01.08.2018. Kopi kan sendes til Sauherad kommune på epost: postmottak@sauherad.kommune.no eller til

Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen.

Nærmere opplysninger kan man få ved å kontakte Mona Gundersen på tlf 957 94 342.

Fant du det du lette etter?