Detaljregulering for boligområde Nordagutuvegen Gnr/Bnr 17/23, 24, 96 –99 – offentlig ettersyn

Klikk for stort bilde I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 vedtok Utvalg for næring, plan og teknikk i møte den 28.01.2019 at Detaljreguleringsplan for Nordagutuvegen boligområde gbnr 17/23, 24, 96-99 legges ut til høring og offentlig ettersyn. Planid er 15172018. Høringsfrist er 29. mars 2019.

Planområdet ligger sentralt i sentrum av Nordagutu ved butikken. Formålet med planen er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse med tilhørende anlegg. Det planlegges for 12 leiligheter i to etasjer fordelt på tre leilighetsbygg. Adkomst til boliger og parkeringsareal skal skje via eksisterende avkjøring fra fylkesveg til dagligvarebutikken på Nordagutu.

Det vil bli gjennomført geotekniske undersøkelser før annengangs behandling av planen.

Planområdet ligger innenfor det som i kommuneplanens arealdel er definert som sentrumsformål, og planformålet er derfor i tråd med kommuneplanens arealdel. Forslagstiller er Sauar skog og eiendom AS.

Dokumenter knyttet til planforslaget:
Plankart (PDF, 475 kB)
Planbestemmelser (PDF, 443 kB)
Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
Illustrasjonsplan (PDF, 272 kB)
Saksdokument 1.gangs behandling (PDF, 438 kB)

Plandokumentene kan også leses på kommunehuset på Akkerhaugen og på Teknisk enhet i Bø (Bekkevoll, Gullbringvegen 20).

Eventuelle merknader sendes til postmottak@sauherad.kommune.no eller per brev til Sauherad kommune, Idunsvoll 3, 3812 Akkerhaugen innen 29. mars 2019.

Spørsmål kan rettes til Sauherad kommune, saksbehandler Øyvind D. Dahle på tlf. 91525129 eller oyvind.dahle@sauherad.kommune.no

Fant du det du lette etter?