Detaljregulering av felles gjenvinningsstasjon for Bø og Sauherad på Brenna – melding om vedtak

Klikk for stort bilde

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møtet 19.10.2017 vedtatt Detaljreguleringsplan for felles gjenvinningsstasjon for Bø og Sauherad på Brenna, planid 10122016.

Planen legge til rette for en gjenvinningsstasjon for ekstraavfallet fra private husholdninger. Gjenvinningsstasjonen skal ha høy miljøstandard og brukervennlige og fremtidsrettede løsninger. Mottaket planlegges som en rampeløsning med skråstilte containere for hver avfallsfraksjon og kundene må selv sortere avfallet. Containerne vil være tilpasset strenge krav til avrenning, lukt og flyveavfall. Det skal ikke foregå annen omlasting, sortering, behandling eller varig oppbevaring av avfallet på gjenvinningsstasjon. I planene inngår også et mindre servicebygg samt adkomst via nyanlagt tilførselsveg fra rv. 36 Bøvegen. Selve stasjonen utgjør ca. 4000 m2 og i tillegg kommer trafikkareal inne på området på 2-3000 m2.

Vedtakene kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9, kfr. forvaltningslovens kap. VI påklages til Fylkesmannen. Eventuell klage må være skriftlig og sendes Sauherad kommune innen 19.12.2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig for Sauherad kommune innen 3 år fra denne kunngjøring, kfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Plandokumenter:

Spørsmål

Spørsmål kan rettes til saksbehandler Øyvind D. Dahle.

Kontaktperson

Øyvind Dahle
Arealplanlegger / Miljøvernrådgiver
E-post
Mobil 915 25 129

Åpningstider

Sentralbord
09.00 - 14.00

Kommunehuset

08.00 - 15.45
 

Adresse

Sauherad kommune
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen