Kunngjøringer og høringer
Publisert 08.11.2019

I medhold av plan og bygningslovens § 12-12 har kommunestyret i møtet 29.08.2019 vedtatt Detaljreguleringsplan for Nordagutuvegen boligområde, planID 05172018.
Klage
frist er 7. desember 2019.

Publisert 15.10.2019

I tråd med plan og bygningslovens §12-8 varsles igangsetting av arbeid med reguleringsplan for utvidelse av Ryntveit massetak på Akkerhaugen. Planen har planID 07112019.

Frist for innspill er 15. august 2019.

Publisert 14.10.2019

I tråd med plan- og bygningsloven §12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for Rv.36 Gvarv -Mannebru, i Sauherad og Bø kommuner ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist: 25.11.2019.

Publisert 13.09.2019

Kommunestyret for Midt-Telemark kommune har konstituerende møte mandag 30. september.

 

Publisert 28.08.2019
Publisert 27.08.2019

Ifølge Opplæringsloven §9A-10 skal kommunen gi forskrift om ordensreglement for den enkelte grunnskole. Nye Midt-Telemark kommune må derfor utarbeide slik forskrift.

Det sendes med dette forslag til kommunal forskrift ut på høring til skoler, organisasjoner og foreldre med høringsfrist 01.12.2019, og sendes ut fra kommunalsjef via skolene og Utdanningsforbundet.

Publisert 09.07.2019

Midt-Telemark kommune legger med dette ut forslag til ny vann- og avløpsforskrift på høring. Frist for innsending av uttalelse er satt til 01.09.2019.

Høringssvar kan sendes til postmottak@bo.kommune.no eller i post til Bø kommune, Teknisk eining, pb 83, 3833 Bø. 

Publisert 28.06.2019

Sauherad og Bø kommuner starter nå arbeidet med kommunedelplaner for de tre store sektorene oppvekst, helse og omsorg og teknisk infrastruktur. Planene skal konkretisere hvordan sektorene skal innrette sin virksomhet for å nå de overordna måla for Midt-Telemark kommune fastsatt i ny samfunnsdel av kommuneplanen.

Det er utarbeida et planprogram for hver av de tre planprosessene, og disse er nå lagt ut til offentlig ettersyn og høring med høringsfrist 20.8.19.

Publisert 24.04.2019

 

 

 

 

 

 

Kommunestyra i Sauherad og Bø har vedtatt samfunnsdel av kommuneplanen for Midt-Telemark kommune 2019-2031 (PDF, 5 MB). Samfunnsdelen er kommunane sitt overordna styringsdokument. I planen er det sett mål for utviklinga i Midt-Telemark kommune som lokalsamfunn og organisasjon innanfor fire satsingsområde som bygger på visjonen “Vi skaper framtida saman”. Til måla er det knytt strategiar for korleis ein skal jobbe for å nå desse og arealstrategiar for å sikre at utbyggingsmønster og arealbruk bygger opp under dei same måla. Mål og strategiar i samfunnsdelen skal konkretiserast i sektorvise planar og i ein handlingsdel som skal rullerast årleg.

Sauherad og Bø kommunar takkar for alle innspel, deltaking i referansegrupper og godt oppmøte på opne møte i planprosessen. 

Publisert 21.12.2018

Høringsfrist 14.01.2019