Introduksjonsprogram

Tjenestens programrådgivere fatter vedtak etter Lov om introduksjon, basert på søknad og kartlegging av nyankomne flyktninger som omfattes av rett og plikt til introduksjonsprogram.

Programrådgiverne gir oppfølging og veiledning av deltagere i introduksjonsprogrammet.

Tjenesten gir et individuelt tilpasset introduksjonsprogram, inntil 2 år, som er helårlig og på full tid, basert på en individuell plan.

For deltakere på introduksjonsprogram, vil opplæring i norsk og samfunnskunnskap være et sentralt element i deres program, sammen med arbeids- og språkpraksis hos kommunale og private virksomheter.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har veiledningsansvar overfor kommunene og deres arbeid med introduksjonsordningen.

Målsetting

Den enkelte flyktning skal, bl.a. gjennom introduksjonsordninga, i løpet av 2 år være kvalifisert for utdanning og/eller arbeid i Norge. Den enkelte skal også gis mulighet til deltakelse og innflytelse i lokalsamfunnet, samt klare seg selv økonomisk.

Introduksjonsloven §1
Formålet med denne loven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.

Åpningstider

Mandag: stengt frem til kl. 12.00
Tirsdag: stengt
Onsdag - fredag:
Sommertid: 0900-1515
(18.mai til 30.september)
Vintertid: 0900-15.30
(1.oktober -16.mai)

Utenom åpningstiden kan du
henvende deg til servicekontoret
på kommunehuset.

Adresse

Tjenesten for integrering og kompetanse (TIK)
Idunnsvoll 3
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt