Tjenesten for psykisk helse og rus

Kommunalt psykisk helsearbeid er tiltak rettet mot mennesker med psykiske lidelser, rusproblemer og konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, deres familier og nettverk.
 

Målsettingen med kommunalt psykisk helsearbeid er å bidra til å fremme selvstendighet og styrke evnen til å mestre eget liv. Psykisk helsearbeid omfatter også forebyggende psykisk helsearbeid, rusforebygging, opplysningsarbeid og annet arbeid for å motvirke stigmatisering og diskriminering.


Hva kan vi hjelpe til med?

 • Støttesamtaler.
 • Ruskonsulent.
 • Kartlegging av egenmestring.
 • Nettverksbygging.
 • Rehabilitering.
 • Fysisk aktivitet.
 • Utarbeiding av individuell plan (omfatter oppfølgingstiltak i forhold til bl.a. arbeid, bolig, fritid, helse).
 • Koordinering i forhold til det øvrige hjelpeapparat.
 • Praktisk bistand i dagliglivet, aktiviteter, støttekontakt.
 • Forebyggende psykisk helsearbeid.
 • Rådgivning, veiledning og informasjon.


Hvem har rett til hjelp?

Alle som bor eller oppholder seg i Sauherad kommune. Tjenesten er gratis.


Hvordan få hjelp?

Den enkelte eller pårørende kan ta direkte kontakt med enheten for psykisk helsearbeid. Kontakt kan også formidles gjennom lege eller andre kommunale instanser, eventuelt via sykehus. Du kan også søke om tjenester ved å fylle ut et søknadsskjema. Søknadsskjemaet får du tilgang til ved å klikke her.


Behandlingstid

Enhet for psykisk helsearbeid tar kontakt med deg senest 14 dager etter at søknaden er mottatt. I akutte tilfeller gis tjenesten tidligere. I første omgang blir det en vurderingssamtale. I denne forbindelse vil du bli kontaktet av en ansatt ved enhet for psykisk helsearbeid.

 

Kontaktperson

Psykisk helse og rus
Telefon 35 95 70 90
Kristine H. Hellstad
Avdelingsleder psykisk helse og rus
E-post
Telefon 35 95 70 93

Adresse

Idunsvoll 1
3812 Akkerhaugen

Kartpunkt