Om Sauherad Bygdeheim

Klikk for stort bilde

Sykehjemsplass ved Sauherad bygdeheim

Sauherad Bygdeheim er et aktivt senter med fokus på gode opplevelser for pasientene. Sauherad Bygdeheim skal gi personer med behov for heldøgns pleie og omsorg eller annen form for bistand, nødvendig helsehjelp og sikre at grunnleggende behov dekkes. Den som mottar tjenest en skal oppleve respekt, forutsigbarhet og trygghet i forhold til tjenestetilbudet.

 


Langtidsplass

Sauherad bygdeheim har en langtidsavdeling med 16 plasser for pasienter med langsiktig hjelpehov.
 


Korttidsplass

Sauherad bygdeheim har en korttidsavdeling med 7 plasser ved behov for opptrening, pleie i overgangen mellom sykehus og hjemmet eller omsorg ved livets slut.
 


Avlastingsopphold

Avlastningsopphold er et tilbud ved kommunens sykehjem for familier med tyngende omsorgsarbeid, som har behov for heldøgns pleie- og omsorg.


Akutte døgnplasser

Bygdeheimen har i tillegg tre døgnakutte øyeblikkelig hjelp senger som er felles for Sauherad og Bø kommune.

Hvem kan søke plass?

Alle som bor i kommunen og som har behov for heldøgns pleie- og omsorg, kan søke om sykehjemsplass.


Hvordan søke plass?

Dersom du allerede mottar pleie-og omsorgstjenester fra kommunen kan du kontakte Hjemmetjenesten, Tildelingskontoret eller bruke dette søknadsskjema (PDF, 124 kB).

Er du ikke mottaker av pleie-og omsorgstjenester fra før, eller behovet for tjenester har endret seg, vil du få et hjemmebesøk fra en annsatt i kommunen.Vedkommende vil da gjennom en samtale med deg kartlegge dine ressurser og hjelpebehov. Det vil også bli foretatt en IPLOS registrering (nasjonalt kartleggingsverktøy) under dette hjemmebesøket. Klikk her for mer informasjon om IPLOS.


Behandlingstid

Ordinær saksbehandlingstid er 3-4 uker. Om det viser seg etter den første kontakten, eller etter hjemmebesøket, at det er nødvendig å sette inn hjelp med en gang vil tjenesten settes inn så fort det er mulig (før du mottar et skriftlig vedtak på tjenesten). Tiltaksteamet fatter et vedtak på tjenestetilbudet innen 4 uker etter at søknaden er mottatt. Er det av ulike grunner nødvendig å bruke mer tid vil du få et brev om dette, samt opplyses om når en forventer at saken er ferdig behandlet.


Priser


Oppsigelse av plass

Ved oppsigelse av ordningen må du gi beskjed til Hjemmetjenesten eller Tildelingskontoret så tidlig som mulig.

Kontaktperson

Sauherad Bygdeheim
Telefon 35 95 79 00
Martin Ytreland
Leder Bygdeheim / Koordinerende enh. / Tildelingsk
E-post
Telefon 35 95 79 01
Mobil 992 30 525

Adresse

Skrivarvegen 2, Gvarv

Kartpunkt