Langtidsplass Sauherad Bygdeheim

Langtidsplass er et tilbud ved Sauherad Bygdeheim for til pasienter med langsiktig hjelpebehov. Alle som bor i kommunen og som har behov for heldøgns pleie- og omsorg, kan søke om sykehjemsplass. Bygdeheimen er et aktivt senter med fokus på gode opplevelser for pasientene.

 

Hvordan få tjenesten?
 

For deg som allerede mottar pleie- og omsorgstjenester fra kommunen
Last ned skjema eller kontakt Distrikt/Hjemmesykepleien eller Sauherad Bygdeheim for å få tilsendt skjema.

For deg som ikke mottar pleie- og omsorgstjenester i dag
Når du ikke er mottaker av pleie- og omsorgstjenester fra før, eller behovet for tjenester har endret seg, vil du få et hjemmebesøk fra en ansatt i kommunen. Vedkommende vil da gjennom en samtale med deg kartlegge dine ressurser og hjelpebehov. Det vil også bli foretatt en IPLOS registrering (nasjonalt kartleggingsverktøy) under dette hjemmebesøket. Mer informasjon om IPLOS.

Last ned søknadsskjema eller kontakt Distrikt/Hjemmesykepleien eller Sauherad Bygdeheim for hjelp.

Saksbehandlingstid

Ordinær saksbehandlingstid er 3-4 uker etter at søknaden er mottatt. Er det av ulike grunner nødvendig å bruke mer tid vil du få et brev om dette, samt opplyses om når en forventer at saken er ferdig behandlet.

 

Behov for umiddelbar hjelp?

Om det viser seg at det er nødvendig å sette inn hjelp med en gang vil tjenesten settes inn så fort det er mulig (før du mottar et skriftlig vedtak på tjenesten).

 

Si opp tjenesten

Ved oppsigelse av ordningen må du gi beskjed til hjemmetjenesten så tidlig som mulig.

 

Lovhjemmel

Se Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven.

 

Klagemuligheter

Har du fått avslag eller ikke er fornøyd med den tjenesten du mottar, tar du i første omgang dette opp med leder for de som gir deg tjenesten. Om du fortsatt ikke er tilfreds, sender du en klage til Tiltaksteamet i kommunen. Overordnet klageinstans er fylkesmannen.
 

Kontaktperson

Martin Ytreland
Leder Bygdeheim / Koordinerende enh. / Tildelingsk
E-post
Telefon 35 95 79 01
Mobil 992 30 525
Sauherad Bygdeheim
Telefon 35 95 79 00

Adresse

Skrivarvegen 2, Gvarv

Kartpunkt