Avlastningsopphold Sauherad Bygdeheim

Avlastningsopphold er et tilbud ved kommunens sykehjem med en langtidsavdeling med 16 plasser og en korttidsavdeling med 7 plasser. Bygdeheimen er et aktivt senter med fokus på gode opplevelser for pasientene. Avlastingsopphold er gratis.
 

 

Hvem kan få tjenesten?

Familier med tyngende omsorgsarbeid som har behov for heldøgns pleie- og omsorg.

 

Hvordan få tjenesten?
 

For deg som allerede mottar pleie- og omsorgstjenester fra kommunen
Last ned skjema eller ontakt Distrikt/Hjemmesykepleien for å få søknadskjema tilsendt.


For deg som ikke mottar pleie- og omsorgstjenester i dag
 Når du ikke er mottaker av pleie- og omsorgstjenester fra før, eller behovet for tjenester har endret seg, vil du få et hjemmebesøk fra en ansatt i kommunen. Vedkommende vil da gjennom en samtale med deg kartlegge dine ressurser og hjelpebehov. Det vil også bli foretatt en IPLOS registrering (nasjonalt kartleggingsverktøy) under dette hjemmebesøket. Mer informasjon om IPLOS

Last ned skjema eller ontakt Distrikt/Hjemmesykepleien for å få søknadskjema tilsendt.


Hvor raskt får man hjelp?

Ordinær saksbehandlingstid er 3-4 uker etter at søknaden er mottatt. Er det av ulike grunner nødvendig å bruke mer tid vil du få et brev om dette, samt opplyses om når en forventer at saken er ferdig behandlet.

 

Behov av umiddelbar hjelp

Om det viser seg at det er nødvendig å sette inn hjelp med en gang vil tjenesten settes inn så fort det er mulig (før du mottar et skriftlig vedtak på tjenesten).

 

Si opp tjenesten

Ved oppsigelse av ordningen må du gi beskjed til hjemmetjenesten så tidlig som mulig.

 

Lovhjemmel

Se Kommunehelsetjenesteloven og Sosialtjenesteloven.

 

Klagemuligheter

Har du fått avslag eller ikke er fornøyd med den tjenesten du mottar, tar du i første omgang dette opp med leder for de som gir deg tjenesten. Om du fortsatt ikke er tilfreds, sender du en klage til Tiltaksteamet i kommunen. Overordnet klageinstans er fylkesmannen.


 

Kontaktperson

Martin Ytreland
Leder Bygdeheim / Koordinerende enh. / Tildelingsk
E-post
Telefon 35 95 79 01
Mobil 992 30 525
Sauherad Bygdeheim
Telefon 35 95 79 00

Adresse

Skrivarvegen 2, Gvarv

Kartpunkt